Chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng cho người lao động

Thứ Sáu, 22/05/2020 | 17:23

Ngày 20/5/2020, Chi bộ LĐLĐ tỉnh tổ chức Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Chi bộ gồm 5 đồng chí; đồng chí Nguyễn Văn Khanh tái đắc cử chức danh Bí thư Chi bộ LĐLĐ tỉnh. Đại hội đã thông qua Nghị quyết Chi bộ LĐLĐ tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 với 8 chỉ tiêu quan trọng.

Các đại biểu bầu Ban Chấp hành Chi bộ LĐLĐ tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

CHI BỘ ĐẠT TRONG SẠCH, VỮNG MẠNH

Nhiệm kỳ qua, bám sát nhiệm vụ của đơn vị, Chi bộ LĐLĐ tỉnh đã tập trung xây dựng chi bộ vững mạnh trên các mặt chính trị, tư tưởng, đạo đức và tổ chức. Qua đó làm cơ sở phát huy vai trò tổ chức đảng trong lãnh đạo thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ của đơn vị, hằng năm thực hiện đạt và vượt hầu hết các chỉ tiêu trọng tâm của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam giao.

Chi ủy phối hợp với Thường trực LĐLĐ tỉnh tiếp tục lãnh đạo cán bộ, đảng viên thực hiện có hiệu quả Kết luận số 79 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 20 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”; Nghị quyết Đại hội Đảng (khóa XII) về “tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận, tăng cường quan hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân”.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Chi ủy LĐLĐ tỉnh lãnh đạo tổ chức được 52 cuộc sinh hoạt cho 1.226 lượt cán bộ, đảng viên, quần chúng tại cơ quan học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thông qua công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đến nay 100% cán bộ, đảng viên và quần chúng trong cơ quan có lập trường tư tưởng vững vàng, kiên định mục tiêu lý tưởng cách mạng, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành, quản lý của Nhà nước trong giai đoạn hội nhập quốc tế hiện nay. Mỗi cán bộ, đảng viên trong chi bộ thật sự là một tuyên truyền viên cơ sở, có ý thức tự giác rèn luyện, hoàn thiện bản thân, giữ gìn phẩm chất, đạo đức và chưa có biểu hiện suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Kết quả, từ năm 2015 - 2020, Chi bộ LĐLĐ tỉnh đều được Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh công nhận danh hiệu “Tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh”.

Song song đó, Chi ủy LĐLĐ tỉnh thường xuyên phối hợp chặt chẽ với ban lãnh đạo cơ quan xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động hằng tháng, quý, 6 tháng, năm; đề ra chỉ tiêu, mục tiêu hoạt động cụ thể, có trọng tâm, trọng điểm gắn với xây dựng và tổ chức thực hiện giao ước thi đua hằng năm giữa thủ trưởng cơ quan với Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở; lãnh đạo, chỉ đạo các ban chuyên môn thực hiện tốt nhiệm vụ được giao theo từng mảng công việc phụ trách; phân công trách nhiệm cho từng cán bộ, đảng viên, nhất là đảng viên cán bộ chủ chốt của cơ quan, phát động tinh thần nêu gương của cán bộ, đảng viên; biểu dương những tấm gương tiêu biểu làm nòng cốt trong phong trào. Bên cạnh công tác xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng, chi ủy luôn chú trọng đến công tác giáo dục, bồi dưỡng cho cán bộ, đảng viên thông qua các đợt đưa đi đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới; thường xuyên theo dõi kiểm tra, giám sát chặt chẽ cán bộ, đảng viên thực hiện các quy định của tổ chức đảng. Nhìn chung, đa số đảng viên đều phát huy vai trò, quyền hạn của mình, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Theo đó, 100% cán bộ, công chức, lao động tích cực tham gia các hoạt động xã hội, chính sách an sinh xã hội do Đảng, Nhà nước và Công đoàn phát động; đóng góp Quỹ Đền ơn đáp nghĩa, Quỹ Vì người nghèo, nhận đỡ đầu hộ nghèo, mua vé số gây Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Bạc Liêu, đóng góp Quỹ Mái ấm Công đoàn và trợ vốn cho công nhân viên chức, lao động nghèo đạt và vượt chỉ tiêu đề ra.

Ban Chấp hành Chi bộ LĐLĐ tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt tại đại hội.

BẢO VỆ QUYỀN VÀ LỢI ÍCH CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG

Với mục tiêu: “Xây dựng chi bộ cơ quan trong sạch, vững mạnh; đoàn kết, dân chủ, phát huy sức mạnh tổng hợp; hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra trong nhiệm kỳ 2020 - 2025”, Chi bộ LĐLĐ tỉnh đã xây dựng nhiều giải pháp như: Phát huy dân chủ, đoàn kết, thống nhất, giữ vững và phát huy những kết quả, thành tích đã đạt được, tăng cường sự lãnh đạo của chi bộ đối với việc củng cố, xây dựng cơ quan thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao. Nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, đảng viên nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước. Thực hiện tốt việc đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, cán bộ, công chức và người lao động…

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội Chi bộ LĐLĐ tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: M.Đ

Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên xứng đáng là hạt nhân chính trị, lãnh đạo thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tăng cường lãnh đạo, thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và quần chúng gắn với tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng Đảng và đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đi vào chiều sâu, chú trọng theo hướng làm theo gương Bác. Thực hiện tốt công tác tổ chức, cán bộ, nhất là tập trung đào tạo, bồi dưỡng, quản lý cán bộ; xây dựng chi bộ đạt trong sạch, vững mạnh trên cả 3 mặt: chính trị, tư tưởng và tổ chức. Thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Kiên quyết đấu tranh phòng chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. Tích cực xây dựng tình đoàn kết, nhất trí nội bộ Đảng, phát động và tổ chức các phong trào thi đua yêu nước thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, xây dựng đoàn thể cơ quan vững mạnh, góp phần quan trọng vào việc xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh giai đoạn 2020 - 2025.

ĐÀM NGUYỄN

Các chỉ tiêu chủ yếu trong nhiệm kỳ 2020 - 2025

- Tỷ lệ đảng viên tham gia học tập các nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đạt 100%;

- Tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt từ 90% trở lên;

- Tỷ lệ đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đạt 15% trong tổng số đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ theo quy định;

- Tỷ lệ đảng viên được kết nạp trong nhiệm kỳ từ 2 - 3 đảng viên;

- Tỷ lệ đào tạo sau đại học 1 - 2 đồng chí và đào tạo cao cấp lý luận chính trị từ 2 đồng chí trở lên;

- Hằng năm thực hiện việc kiểm tra, giám sát đảng viên đúng theo quy định của tổ chức Đảng;

- Tỷ lệ tổ chức đoàn thể hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 100%;

- Hằng năm chi bộ đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.