Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng tỉnh nhà ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại

Thứ Tư, 17/07/2019 | 18:00

(Trích phát biểu của đồng chí Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tại Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Bạc Liêu lần thứ X, nhiệm kỳ 2019 - 2024)

Bí thư Tỉnh ủy - Nguyễn Quang Dương phát biểu chỉ đạo đại hội.

… Qua báo cáo của Đại hội và phát biểu tham luận, đặc biệt là phát biểu của đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho thấy, 5 năm qua, trong bối cảnh có nhiều khó khăn chung nhưng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của các cấp ủy đảng, sự hướng dẫn, chỉ đạo kịp thời của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, sự phối hợp chặt chẽ của các cấp, các ngành và các tổ chức thành viên, các cấp MTTQ trong tỉnh ta đã luôn bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, thực hiện tốt vai trò, nhiệm vụ của mình, phấn đấu đạt được nhiều kết quả rất đáng phấn khởi trên các mặt hoạt động, xứng đáng là tổ chức liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện, là cơ sở chính trị quan trọng của chính quyền nhân dân, tập hợp và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

MTTQ các cấp trong tỉnh đã nỗ lực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở; đa dạng hóa các hình thức tập hợp, mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân; Mặt trận các cấp tích cực vận động các tầng lớp nhân dân chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tham mưu với cấp ủy và phối hợp chặt chẽ với các ngành, các cấp, các tổ chức thành viên triển khai thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động lớn, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà…

…Quá trình chỉ đạo và chuẩn bị Đại hội, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã cho ý kiến vào báo cáo chính trị, thống nhất với mục tiêu, chương trình hành động được thông qua tại Đại hội. Tại đại hội này, các đồng chí đã được nghe đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát biểu chỉ đạo, để tiếp tục củng cố, tăng cường và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân trên địa bàn tỉnh, tôi đề nghị các đồng chí tiếp thu các ý kiến tham luận và ý kiến phát biểu của đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; tôi nhấn mạnh thêm một số nội dung để Đại hội và MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh tập trung thực hiện trong nhiệm kỳ tới.

Thứ nhất, cần tiếp tục xây dựng và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, tập hợp rộng rãi các tầng lớp nhân dân, bảo đảm sự đồng thuận, thống nhất cao về tư tưởng và hành động, phấn đấu thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và của tỉnh, hướng tới mục tiêu chung là giữ vững ổn định chính trị - xã hội, xây dựng tỉnh nhà ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại, đưa Bạc Liêu đứng vào tốp các tỉnh khá của khu vực và trung bình khá của cả nước vào năm 2020; phấn đấu để nhân dân ngày càng có cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Để góp phần hiện thực hóa các mục tiêu đó, MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh phải tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng sâu sát với dân, hướng về cơ sở, thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức, hành chính hóa; phải đa dạng hóa các hình thức vận động, tập hợp; chú trọng giải quyết tốt vấn đề lợi ích giữa các giai cấp, tầng lớp nhân dân; kết hợp hài hòa lợi ích cá nhân, lợi ích tập thể và toàn xã hội; giải quyết tốt các vấn đề bức xúc, nổi cộm phát sinh từ cơ sở.

Trong hoạt động, cần phát huy tốt vai trò tích cực của những người tiêu biểu, những người có uy tín trong cộng đồng dân cư, trong các dân tộc, các tôn giáo để tuyên truyền, vận động nhân dân, tạo sự đồng thuận trong xã hội, thiết thực thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và tham gia hưởng ứng mạnh mẽ các phong trào thi đua, các cuộc vận động do Mặt trận và các tổ chức thành viên phát động.

Tập trung triển khai có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua do Mặt trận chủ trì phát động, chú trọng các nhiệm vụ về xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững; phong trào “Thi đua đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế”; phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”; phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tại khu dân cư”.

Quang cảnh đại hội. Ảnh: M.Đ

Tiếp tục triển khai cuộc vận động “Ngày Vì người nghèo” với mục đích tăng cường tính hiệu quả, thiết thực, phối hợp đồng bộ với những giải pháp tốt để giảm nghèo bền vững. Mở rộng các hình thức hỗ trợ hộ nghèo về sản xuất, khám chữa bệnh, giúp đỡ học sinh nghèo về điều kiện học tập, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số; đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; nâng cao chất lượng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc hằng năm; đẩy mạnh phong trào Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tích cực bảo vệ môi trường, giữ gìn và phát huy nét đẹp văn hóa, góp phần thu hút đầu tư và thu hút khách du lịch đến với Bạc Liêu.

MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh cần vận động nhân dân hiểu, đồng thuận và tích cực tham gia thực hiện 5 trụ cột phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Thứ hai, là tổ chức liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện; là cơ sở chính trị của Đảng, chính quyền, MTTQ Việt Nam cần tiếp tục làm tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân; không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân; theo đó, cần chủ động nắm bắt những khó khăn, vướng mắc trong nhân dân để kịp thời giải quyết. Phát huy ngày càng hiệu quả bài học lớn về trọng dân, gần dân, sát dân, có trách nhiệm với nhân dân, xứng đáng là cầu nối giữa Đảng, chính quyền và nhân dân. Chú trọng thực hiện giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống, việc nêu gương của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên các cấp theo các quy định của Đảng, Nhà nước và của tỉnh nhằm xây dựng Đảng, chính quyền ngày càng trong sạch, vững mạnh. Đặc biệt, trước mắt tham gia theo phạm vi, trách nhiệm của mình, tích cực tham gia có hiệu quả vào quá trình chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng.

MTTQ và các tổ chức thành viên các cấp cần nâng cao trách nhiệm, hiệu quả công tác giám sát và phản biện xã hội. Tích cực xây dựng hệ thống Mặt trận vững mạnh, tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở; quan tâm củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của Ban công tác Mặt trận ở các khu dân cư nhằm phát huy dân chủ ở cơ sở; hướng dẫn người dân giám sát và phản biện xã hội.

Mặt khác, cần chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ Mặt trận có phẩm chất, năng lực, kinh nghiệm vận động quần chúng và kinh nghiệm thực tiễn; mở rộng đội ngũ cộng tác viên; nâng cao chất lượng hoạt động của các hội đồng, ban, tổ tư vấn, tập hợp rộng rãi đội ngũ các nhà khoa học, các chuyên gia, những người có uy tín để thực hiện tốt nhiệm vụ.

Thứ ba, nhân Đại hội này, tôi đề nghị các cấp ủy, chính quyền, các sở, ban, ngành, các cơ quan trong hệ thống chính trị cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ hơn nữa với Mặt trận; nhận thức sâu sắc về vị trí, vai trò, nhiệm vụ của MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh trong thời kỳ mới; đồng thời lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp và tạo điều kiện để MTTQ các cấp thực hiện tốt nhiệm vụ. Quan tâm đến chính sách cán bộ làm công tác Mặt trận, đoàn thể, nhất là ở cơ sở nhằm tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân và nâng cao chất lượng công tác Mặt trận trong tình hình mới…

(*) Tựa do Tòa soạn đặt

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 70 - 98%.