Các dân tộc đoàn kết, chung sức xây dựng tỉnh Bạc Liêu phát triển nhanh và bền vững

Thứ Hai, 04/11/2019 | 17:51

(Trích phát biểu của đồng chí Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tại Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Bạc Liêu lần thứ III - năm 2019)

Đồng chí Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo đại hội. Ảnh: H.T

 

… Bạc Liêu là vùng đất địa linh nhân kiệt, rất giàu bản sắc văn hóa và truyền thống cách mạng; dân số trên 900 ngàn người, trong đó có trên 90 ngàn người đồng bào dân tộc thiểu số, chiếm 10,13% dân số toàn tỉnh. Mỗi dân tộc trên địa bàn tỉnh đều có sắc thái bản sắc văn hóa riêng, hòa quyện vào nhau tạo nên nét văn hóa riêng của Bạc Liêu, với phong cách phóng khoáng, nghĩa tình đặc trưng của vùng Nam bộ, tạo nên sự đa dạng, phong phú của nền văn hóa tỉnh nhà. Những năm qua, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh luôn xác định vấn đề dân tộc, công tác dân tộc và đoàn kết các dân tộc là vấn đề đặc biệt quan trọng, có tính chiến lược trong quá trình xây dựng và phát triển tỉnh nhà; do đó, đặc biệt quan tâm, có nhiều chủ trương, nghị quyết lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt và thực hiện nghiêm các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về dân tộc, tôn giáo; triển khai đầy đủ chính sách đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số, quan tâm giải quyết tốt các vấn đề liên quan đến dân tộc, tôn giáo; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào dân tộc thiểu số vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn; vận động, tuyên truyền các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục phát triển khá toàn diện trên các lĩnh vực; trong đó, tăng trưởng kinh tế năm sau cao hơn năm trước; cơ cấu chuyển dịch đúng hướng. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục được quan tâm chỉ đạo, thực hiện đạt kết quả khá toàn diện; chất lượng giáo dục, đào tạo và chăm sóc sức khỏe nhân dân từng bước được nâng lên. Phong trào xây dựng nông thôn mới và các phong trào khác được các địa phương và nhân dân quyết liệt thực hiện. Công tác giảm nghèo bền vững được quan tâm chỉ đạo chặt chẽ, kịp thời và đạt kết quả rất thiết thực. Công tác cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí; công tác tiếp và giải quyết các yêu cầu, khiếu nại của công dân có sự chuyển biến tích cực, niềm tin của nhân dân đối với cấp ủy, chính quyền được củng cố, nâng cao; quốc phòng, an ninh được tăng cường, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được chú trọng và tăng cường; công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, quản lý, điều hành của chính quyền, các ngành, các cấp có nhiều đổi mới, kỷ cương, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức được nâng lên, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ.

Trong những thành tựu chung đó, đồng bào các dân tộc thiểu số tỉnh nhà đã phát huy cao tinh thần đoàn kết, gắn bó cộng đồng, tương thân tương ái, tương trợ lẫn nhau cùng phát triển. Với tinh thần đoàn kết, sáng tạo, tự lực, tự cường, vượt qua khó khăn, cùng với sự quan tâm hỗ trợ của Trung ương, sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, đời sống vật chất - văn hóa tinh thần của đồng bào dân tộc thiểu số ngày càng được cải thiện và nâng lên về mọi mặt. Hệ thống chính trị cơ sở được củng cố ngày càng hoàn thiện, nhiều cán bộ là con em các dân tộc thiểu số đã có bước trưởng thành, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh; an ninh chính trị, trật tự xã hội được giữ vững, không để các thế lực phản động, thù địch lợi dụng vấn đề tôn giáo, dân tộc để kích động tạo thành điểm nóng, gây mất ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế và thực hiện chính sách xã hội đối với các xã có đông đồng bào dân tộc thiểu số như: Nhà ở, đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho đồng bào... được cấp ủy, chính quyền quan tâm lãnh đạo và tổ chức thực hiện đạt kết quả tốt. Những giá trị văn hóa của các dân tộc thiểu số được trân trọng và bảo tồn; các lễ hội truyền thống, giao lưu văn hóa giữa các dân tộc được tổ chức chu đáo, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng của đồng bào dân tộc thiểu số. Hệ thống giáo dục phổ thông có bước phát triển nhanh, góp phần xây dựng nguồn nhân lực tại chỗ ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Chữ viết các dân tộc được đưa vào cơ sở giáo dục, sử dụng trên truyền thanh, báo địa phương, tài liệu tuyên truyền, đã giúp đồng bào kịp thời nắm được các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ của địa phương.

Quang cảnh Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Bạc Liêu lần thứ III, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Ảnh: H.T

… Trong thời gian tới, bên cạnh những thuận lợi cơ bản, đất nước ta cũng đứng trước nhiều khó khăn, thách thức. Tình hình thế giới, khu vực tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp. Kinh tế thế giới phục hồi chậm, tiếp tục bất ổn. Tác động mạnh mẽ, nhiều mặt của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư; sự phát triển không gian mạng và khuynh hướng chuyển nhanh sang kinh tế số, xã hội số. Những bất ổn về an ninh, chính trị và xung đột vũ trang ở nhiều nơi, nhiều nước trên thế giới; sự cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn ngày càng quyết liệt. Tình hình biển Đông tiếp tục diễn biến phức tạp, căng thẳng, khó lường. Cùng với những khó khăn, hạn chế nội tại của nền kinh tế trong nước và diễn biến cực đoan của thời tiết, dịch bệnh, biến đổi khí hậu... sẽ tác động đến kinh tế - xã hội của nước ta nói chung và tỉnh ta nói riêng. Thời gian qua, cùng với những kết quả quan trọng đã đạt được, công tác dân tộc của tỉnh ta vẫn còn không ít tồn tại, hạn chế như Báo cáo đại hội đã nêu. Bên cạnh đó, chúng ta còn đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội tiềm ẩn phức tạp, các thế lực thù địch vẫn không từ bỏ âm mưu “diễn biến hòa bình”, tìm mọi cách xuyên tạc và có nhiều thủ đoạn nhằm phá vỡ khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Do đó, vấn đề dân tộc, công tác dân tộc luôn là vấn đề chiến lược và luôn giữ vị trí rất quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và phát triển của tỉnh nhà. Tôi nhất trí với mục tiêu, nhiệm vụ công tác dân tộc trong thời gian tới do Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Bạc Liêu lần thứ III đề ra. Tại Đại hội này, tôi đề nghị các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đồng bào dân tộc và toàn thể nhân dân trong tỉnh tiếp tục phát huy tốt hơn nữa sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng thời thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, cấp ủy và chính quyền các cấp triển khai toàn diện và đồng bộ nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh. Phải coi việc quán triệt và thực hiện tốt chính sách dân tộc của Đảng là nhiệm vụ thường xuyên và quan trọng của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, mặt trận, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở. Cần nghiên cứu, vận dụng các chính sách, các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của Đảng và Nhà nước, lồng ghép các chương trình phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa bàn và của mỗi dân tộc. Tiếp tục khai thác tiềm năng, lợi thế của địa phương, phát huy mạnh mẽ nội lực, tranh thủ các nguồn lực, đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao hơn nữa đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân; triển khai thực hiện tốt 5 trụ cột phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, các chính sách về dân tộc của Đảng, Nhà nước và của tỉnh; phát huy và huy động nhiều nguồn lực cho đầu tư, phát triển giúp đỡ các vùng có đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, góp phần tăng thu nhập, nâng cao chất lượng cuộc sống trong đồng bào các dân tộc thiểu số. Tập trung mọi nguồn lực, khai thác tiềm năng, thế mạnh của địa phương để xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội cho phù hợp. Sử dụng có hiệu quả các nguồn lực hỗ trợ của Trung ương và sự giúp đỡ của các doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị đối với các xã, ấp đặc biệt khó khăn và hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo. Tích cực tham gia thực hiện các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, vươn lên thoát nghèo; phát triển sản xuất trong đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần xây dựng quê hương Bạc Liêu ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Hai là, tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng chủ trương, chính sách, pháp luật về công tác dân tộc của Đảng và Nhà nước trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Phát huy tính tự giác, chủ động của đồng bào, của các tổ chức chính trị - xã hội trong công tác tuyên truyền, vận động triển khai thực hiện và giám sát việc thực hiện chính sách dân tộc trên địa bàn, từng bước thay đổi tư duy, nhận thức của đồng bào dân tộc thiểu số. Thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng khu dân cư văn hóa”, giữ gìn môi trường xanh - sạch - đẹp và phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc”, góp phần xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc, đấu tranh có hiệu quả với âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, phản động kích động chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc; nhân rộng nhiều hơn nữa mô hình hay “Tổ tự quản dòng tộc”, tự quản về an ninh trật tự, từ đó phát huy hiệu quả khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong đấu tranh phòng ngừa, tố giác tội phạm, bài trừ các tệ nạn xã hội, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương; tăng cường công tác đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, không để xảy ra những “điểm nóng” về an ninh, trật tự xã hội ở vùng dân tộc. Kiên quyết đấu tranh với mọi âm mưu chia rẽ dân tộc. Bên cạnh đó, kịp thời khen thưởng, biểu dương những đồng bào dân tộc có thành tích xuất sắc có công lao đóng góp to lớn cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.

Ba là, thực hiện tốt các chính sách đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực, tạo nguồn cán bộ cơ sở, chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ dân tộc thiểu số. Tiếp tục duy trì và phát huy các giá trị truyền thống của văn hóa các dân tộc, thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở. Quan tâm và phát huy vai trò của đội ngũ người có uy tín trong đồng bào các dân tộc thiểu số; tạo điều kiện cho các vị tham gia nhiều hơn, trực tiếp hơn vào các công việc của địa phương. Đồng bào dân tộc thiểu số cần tiếp tục thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và gương mẫu đi đầu trong các phong trào hành động cách mạng của địa phương; phát huy tính tự lực tự cường, đoàn kết yêu thương nhau, tương trợ, giúp nhau cùng phát triển; cùng nhau phấn đấu, ra sức hăng hái lao động sản xuất, chung sức, đồng lòng xây dựng tỉnh Bạc Liêu phát triển nhanh và bền vững vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Với truyền thống đoàn kết, sáng tạo trong xây dựng bảo vệ Tổ quốc của nhân dân các dân tộc tỉnh nhà, tôi tin tưởng rằng qua Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Bạc Liêu lần này, khối đại đoàn kết toàn dân tộc sẽ tiếp tục tăng cường, góp phần tích cực xây dựng quê hương Bạc Liêu ngày càng giàu mạnh, văn minh.

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Có mây, ngày nắng, riêng miền Đông có nắng nóng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3.