Cần mạnh dạn khắc phục những hạn chế trong công tác thi đua - khen thưởng

Thứ Sáu, 27/11/2020 | 18:23

Trong sự nỗ lực chung của cả hệ thống chính trị hiện vẫn còn một số cơ quan, đơn vị chưa quan tâm đúng mức công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức phong trào thi đua yêu nước. Bên cạnh đó, công tác phát hiện, bồi dưỡng nhân rộng điển hình tiên tiến thiếu sự kiểm tra, đôn đốc, từ đó cũng ảnh hưởng nhất định đến hiệu quả của phong trào thi đua và công tác khen thưởng của tỉnh.

Một số đơn vị, địa phương chưa quan tâm chỉ đạo sâu sát phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng. Nhiều phong trào thi đua chưa phổ biến sâu rộng trong Nhân dân, các gương điển hình tiên tiến chưa được chăm bồi và nhân rộng điển hình tiên tiến. Không ít phong trào thi đua được phát động có nội dung, tiêu chí chưa sát hợp với tình hình địa phương, đơn vị, còn mang tính hình thức, chưa toàn diện, thiếu chiều sâu và lan tỏa, chưa thu hút được nhiều lực lượng tham gia.

Đã qua, ở một số địa phương, đơn vị, tỷ lệ khen thưởng cho cán bộ lãnh đạo và cán bộ quản lý còn cao, chưa thật sự chú trọng xét khen cho cán bộ chuyên môn, cán bộ cơ sở, người lao động. Đối tượng khen thưởng có mở rộng đến mọi thành phần kinh tế và người dân nhưng chỉ tập trung ở một số phong trào thi đua. Việc biểu dương khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua đôi lúc chưa kịp thời nên chưa khuyến khích, động viên, thúc đẩy các điển hình tiên tiến vươn lên và chưa tạo động lực để phong trào thi đua phát triển mạnh và bền vững. Hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp, các ngành nhìn chung đạt hiệu quả chưa cao, nhất là trong việc tham mưu đề xuất tổ chức phát động phong trào thi đua chưa được quan tâm, có biểu hiện khoán trắng cho bộ phận làm công tác thi đua, khen thưởng.

Để phong trào thi đua yêu nước tiếp tục phát huy hiệu quả xứng tầm, tạo sự lan tỏa thành phong trào thi đua, thiết nghĩ, bên cạnh việc sớm khắc phục những hạn chế khó khăn, mỗi cơ quan, tổ chức cần tăng cường tính chủ động hơn nữa; Thực hiện đổi mới công tác khen thưởng bảo đảm chính xác, kịp thời, công khai, minh bạch, coi trọng việc phát hiện, lựa chọn các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc để khen thưởng. Ðề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong việc phát hiện những điển hình tiên tiến để khen thưởng và đề nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng.

Bên cạnh đó, các cơ quan chuyên trách thi đua, khen thưởng cũng cần thực hiện tốt vai trò tham mưu cho các cấp lãnh đạo, không ngừng đổi mới công tác khen thưởng cả về hình thức tổ chức và biện pháp đẩy mạnh phong trào thi đua để công tác này thật sự trở thành động lực thúc đẩy phong trào thi đua, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Kim Kim

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.