Chương trình phối hợp tuyên truyền, phát hiện các điển hình tiên tiến

Thứ Sáu, 27/09/2019 | 18:00

Hướng tới Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc, Ban Thi đua - khen thưởng (TĐKT) tỉnh, Sở VH-TT-TT&DL, Đài PT-TH Bạc Liêu, Báo Bạc Liêu thống nhất ký kết Chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2019 - 2020. Chương trình nhằm phát hiện, khen thưởng kịp thời các gương điển hình tiên tiến, gương người tốt - việc tốt, mô hình sản xuất hiệu quả nhằm nhân rộng, phổ biến kinh nghiệm trong cán bộ, quần chúng nhân dân.

Việc ký kết phối hợp được thực hiện hàng năm, trong đó tập trung từ đây đến đầu năm 2020. Thông qua đó, tạo sự chuyển biến về nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động về vai trò của công tác TĐKT trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác TĐKT. Kịp thời phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các mô hình, gương điển hình tiên tiến xuất sắc trong các phong trào thi đua do Trung ương và tỉnh phát động.

Phối hợp tổ chức, triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua thực hiện các nhiệm vụ chính trị, xã hội, phổ biến kinh nghiệm, nhân rộng các điển hình tiên tiến nhằm phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, tạo sự đồng tâm hợp lực của toàn xã hội, gắn các hoạt động thi đua với việc thực hiện tốt các nghị quyết của Đảng, Nhà nước, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Trong đó, Ban TĐKT chịu trách nhiệm nội dung tuyên truyền về nghiệp vụ TĐKT và các tài liệu liên quan. Phối hợp với Phòng Nội vụ các huyện, thị xã, thành phố, đội ngũ phóng viên, cộng tác viên tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác TĐKT. Đề xuất với Hội đồng TĐKT tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng kịp thời, tổ chức tuyên dương các gương điển hình tiên tiến, người tốt - việc tốt.

Sở VH-TT-TT&DL tham mưu cho UBND tỉnh tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn tuyên truyền cho các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh, quan tâm đến công tác TĐKT, đặc biệt là việc phát hiện các gương điển hình tiên tiến, người tốt - việc tốt, những mô hình sản xuất, kinh doanh hiệu quả.

Đài PT-TH Bạc Liêu, Báo Bạc Liêu chỉ đạo các phòng nghiệp vụ đẩy mạnh việc tuyên truyền, nêu gương điển hình tiên tiến, người tốt - việc tốt trong các tầng lớp nhân dân, các thành phần kinh tế để cổ vũ, động viên các tầng lớp nhân dân, người lao động, công nhân trực tiếp sản xuất. Xây dựng các tiết mục tuyên truyền về gương người tốt - việc tốt, điển hình tiên tiến, tổ chức tuyên truyền, cổ động các gương người tốt, điển hình tiên tiến ở địa phương trên báo, đài địa phương.

Ban TĐKT tỉnh chủ trì phối hợp tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả thực hiện. Cùng các đơn vị tổ chức bình xét, đề nghị khen thưởng các cá nhân, tập thể thực hiện tốt công tác tuyên truyền phong trào thi đua yêu nước, công tác khen thưởng; nhân rộng điển hình tiên tiến, gương người tốt - việc tốt trên địa bàn tỉnh. Đồng thời đề xuất với UBND tỉnh các giải pháp phù hợp nhằm phát hiện các gương điển hình tiên tiến trong toàn tỉnh.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền cũng là cách để vận động nhân dân nâng cao nhận thức về phong trào thi đua và thực hiện chính sách khen thưởng, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong nhân dân, được đông đảo nhân dân, các doanh nghiệp, tổ chức của cả hệ thống chính trị tham gia hưởng ứng.

Kim Kim (lược trích)

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Có mây, ngày nắng, riêng miền Đông có nắng nóng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3.