Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh: Xây dựng Đảng từ những hạt nhân vững chắc

Thứ Tư, 29/07/2020 | 17:17

Nhiệm kỳ qua (2015 - 2020), công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ V diễn ra trong bối cảnh có nhiều thuận lợi, thời cơ đan xen với những khó khăn, thách thức. Song, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, thường xuyên của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các cấp ủy, tổ chức đảng trong Khối đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, lãnh đạo cán bộ, đảng viên đoàn kết thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ V (nhiệm kỳ 2015 - 2020) đã đề ra.

Đồng chí Lưu Văn Liêm - Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh trao giấy khen cho các tập thể có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ảnh: X.T

ĐỔI MỚI PHƯƠNG THỨC LÃNH ĐẠO

Đến nay, Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh có 88 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc với 3.890 đảng viên. Những năm qua, Đảng bộ Khối thường xuyên đổi mới phương thức lãnh đạo, lựa chọn những vấn đề trọng tâm để tập trung tổ chức thực hiện. Cụ thể: Đảng ủy Khối ban hành nghị quyết chuyên đề, đề ra giải pháp cụ thể, phương pháp chỉ đạo phù hợp với từng đảng bộ, chi bộ trực thuộc, khắc phục tình trạng làm hình thức, đối phó, qua loa. Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối đã ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, việc đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nâng cao chất lượng đảng viên. Đồng thời, yêu cầu các cấp ủy cơ sở căn cứ vào tình hình thực tế của loại hình tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên của cơ quan, đơn vị để xây dựng chương trình hành động phù hợp với hoạt động của tổ chức mình. Trên cơ sở đó, các cấp ủy trực thuộc đã đề ra các giải pháp cụ thể, thiết thực, hiệu quả để xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh hằng năm gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị.

Theo đồng chí Lưu Văn Liêm - Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, điểm mới trong nhiệm kỳ qua là tinh thần chỉ đạo quyết liệt hơn, cụ thể hơn, gắn kết chặt chẽ các mặt công tác tư tưởng với tổ chức, cán bộ; giữa việc tăng cường giáo dục, rèn luyện nêu cao tinh thần tự giác với tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thi hành kỷ luật Đảng. Từng việc làm, từng chủ đề đều có trọng tâm theo từng chuyên đề và được thực hiện đồng bộ từ Đảng ủy Khối đến các đảng bộ, chi bộ trực thuộc.

Phương thức điều hành của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối bám sát quy chế làm việc, bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, tạo được sự đồng thuận, thống nhất cao. Các mối quan hệ công tác của Đảng ủy Khối với Tỉnh ủy và các Ban Đảng Tỉnh ủy, cấp ủy cơ sở được duy trì tốt, bảo đảm công tác lãnh đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ. Các nội dung nhiệm vụ theo thẩm quyền của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ được trao đổi, thảo luận, lấy ý kiến tập thể quyết định theo quy chế.

Việc đổi mới phương pháp lãnh đạo còn được thể hiện rõ ở sự phối hợp của Đảng ủy Khối, các cấp ủy với Ban cán sự đảng và lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thường xuyên được tăng cường, đạt kết quả thiết thực, nhất là trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng. Qua đó, tạo sự đồng bộ, thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành giữa các cấp ủy, cấp ủy với lãnh đạo cơ quan, vì vậy nhiều khó khăn, vướng mắc về mô hình tổ chức, chức năng, nhiệm vụ và công tác cán bộ từng bước được giải quyết.

Đảng bộ Sở VH-TT-TT&DL tổ chức lễ kết nạp đảng viên. Ảnh: P.T.C

NÂNG CAO NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO CỦA TỔ CHỨC ĐẢNG

Ngay sau Đại hội lần thứ V (nhiệm kỳ 2015 - 2020), Đảng ủy Khối đã tập trung củng cố, kiện toàn đội ngũ cấp ủy các cấp, từng bước xây dựng hệ thống tổ chức tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, hoạt động đi vào nền nếp. Phương thức lãnh đạo tập trung vào những vấn đề đang vướng mắc, nảy sinh từ thực tiễn. Các cấp ủy đảng tập trung quán triệt, cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của Tỉnh ủy thành chương trình, kế hoạch, lựa chọn khâu đột phá, trọng tâm và ban hành nghị quyết chuyên đề đối với những vấn đề cốt yếu, phù hợp với đặc thù của Đảng bộ Khối, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện đạt hiệu quả.

Bên cạnh đó, căn cứ chức năng, nhiệm vụ, Đảng ủy Khối và các cấp ủy cơ sở xây dựng chương trình thực hiện nghị quyết phù hợp với tình hình thực tế. Trong đó, chú trọng vào mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, thời gian thực hiện và hoàn thành, có tính khả thi cao. Luôn kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng và giải quyết những vấn đề tư tưởng phát sinh trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân.

Xác định chi bộ là hạt nhân của Đảng, Đảng ủy Khối đã tập trung chỉ đạo và kiểm tra thực hiện nghị quyết chuyên đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Theo đó, Đảng bộ khối đã triển khai thực hiện các vấn đề trọng tâm như: Duy trì nghiêm kỷ cương, nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng, đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt chi bộ. Đến nay, hầu hết các chi bộ đã tổ chức đầy đủ sinh hoạt định kỳ theo quy định; tổ chức sinh hoạt chuyên đề phù hợp, thiết thực, tập trung vào việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và công tác xây dựng Đảng. Nhiều cấp ủy, tổ chức đảng quan tâm lắng nghe ý kiến đóng góp xây dựng Đảng của quần chúng, tạo điều kiện cho quần chúng và các đoàn thể chính trị - xã hội thực hiện chức năng giám sát đối với cán bộ, đảng viên. Qua đó, đã kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và xử lý nhiều trường hợp cán bộ, đảng viên vi phạm tư cách, vi phạm kỷ luật Đảng.

Các cấp ủy cơ bản thực hiện tốt chế độ sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt đảng bộ, chi bộ theo quy định, hướng dẫn của cấp trên; trong sinh hoạt đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, phát huy dân chủ, tự phê bình và phê bình. Nhìn chung, nhận thức của đa số cấp ủy, cán bộ, đảng viên có chuyển biến tích cực, tạo được sự đoàn kết thống nhất trong chi bộ, sự đồng thuận trong cơ quan, đơn vị. Nội dung sinh hoạt được các cấp ủy quan tâm, trong sinh hoạt cơ bản đảm bảo được tính lãnh đạo, tính chiến đấu, tính giáo dục, góp phần nâng cao vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu, xây dựng tổ chức đảng và đảng viên ngày càng vững mạnh, đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ được giao.

Bước vào nhiệm kỳ mới 2020 - 2025, kế thừa và phát huy kết quả đã đạt được, Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh tập trung thực hiện mục tiêu “Xây dựng các tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh; phát huy vai trò tiền phong gương mẫu và nâng cao năng lực công tác của cán bộ, đảng viên; phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ VI đã đề ra.

XUÂN THƯỞNG

Phát huy những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua và phương châm chỉ đạo Đại hội “Đoàn kết - Kỷ cương - Nêu gương - Sáng tạo - Hiệu quả”, các cấp ủy đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Khối quyết tâm nỗ lực, phấn đấu thực hiện thắng lợi phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra. Theo đó, tập trung thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng vững mạnh toàn diện trên tất cả các mặt: chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Trong đó, lấy mục tiêu xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh làm nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, nhằm phát huy đúng mức vị trí, vai trò hạt nhân chính trị của tổ chức đảng ở cơ sở. Triển khai thực hiện thắng lợi chủ đề Đại hội đã đề ra “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng; phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên; tăng cường kỷ luật, kỷ cương; xây dựng cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp trong sạch, vững mạnh”.

Một số chỉ tiêu chủ yếu của nhiệm kỳ 2020 - 2025

1. Số lượng đảng viên học tập, quán triệt nghị quyết đạt từ 95% trở lên; số lượng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong Đảng bộ Khối đạt từ 90% trở lên.

2. Phấn đấu hằng năm mỗi chi bộ, tổ chức cơ sở đảng xây dựng ít nhất một công trình hoặc mô hình “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” thật sự có hiệu quả.

3. Hằng năm có trên 90% tổ chức cơ sở đảng “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”, trong đó có từ 20% “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”, không có tổ chức cơ sở đảng “Không hoàn thành nhiệm vụ”.

4. Hằng năm có từ 90% số lượng đảng viên “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên, trong đó có 20% “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.

5. 100% đảng viên thực hiện tốt việc giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và Nhân dân nơi cư trú.

6. Hằng năm kết nạp từ 270 đảng viên mới trở lên.

7. Phấn đấu hằng năm thực hiện công tác kiểm tra, giám sát đạt 100% chương trình, kế hoạch đề ra.

8. Phấn đấu trong nhiệm kỳ, các tổ chức đảng trực thuộc không để xảy ra tham nhũng và thực hiện tốt việc kê khai tài sản, minh bạch thu nhập theo quy định. 

9. 100% cấp ủy, tổ chức đảng lãnh đạo các đoàn thể chính trị - xã hội đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên.

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Có mây, ngày nắng, riêng miền Đông có nắng nóng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3.