Năm 2024: Tập trung thi đua phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà

Thứ Hai, 29/01/2024 | 16:21

Ngay từ đầu năm 2023, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương phát động các phong trào thi đua phù hợp với tình hình thực tế của ngành và lĩnh vực với nhiều hình thức phong phú. Qua đó, có nhiều tập thể và cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng có thành tích xuất sắc, có sáng kiến mang lại hiệu quả, có mô hình hay trong sản xuất, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.

Lãnh đạo tỉnh khen thưởng các sở, ngành, đơn vị làm tốt công tác cải cách hành chính của tỉnh. Ảnh: K.P

Các phong trào thi đua bám sát nhiệm vụ trọng tâm

Trong năm qua, công tác tham mưu, chỉ đạo thực hiện các phong trào thi đua của Trung ương, của tỉnh được thực hiện khá tốt. Dù rằng cũng còn một số hạn chế như một số phong trào thi đua do các đơn vị phát động chưa xây dựng được nội dung và tiêu chí cụ thể; công tác kiểm tra, sơ, tổng kết, đánh giá phong trào thi đua chưa đồng bộ, dẫn đến biểu dương khen thưởng còn mang tính hình thức… Tuy nhiên, về tổng quan, các phong trào thi đua của tỉnh được triển khai rộng khắp, với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, nội dung thi đua thiết thực, có trọng tâm, trọng điểm, có chỉ tiêu cụ thể, bám sát vào nhiệm vụ chính trị được giao của từng cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh.

Bên cạnh đó, việc triển khai và quán triệt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua - khen thưởng (TĐ-KT) được thực hiện thường xuyên, rộng khắp đến toàn thể cán bộ và người dân trên địa bàn tỉnh. Có sơ kết, tổng kết, đánh giá rút kinh nghiệm và nhân rộng điển hình tiên tiến từ các phong trào thi đua trong tỉnh. Khen thưởng kịp thời cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua; quan tâm khen thưởng cho công nhân, nông dân, công chức, viên chức và người lao động số lượng ngày càng nhiều hơn.

Hằng năm, UBND tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành tiếp tục hưởng ứng và tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ và địa phương phát động. Các phong trào thi đua như “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”; “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”; “Thi đua thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2023”; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021 - 2025) theo Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XVI; Kế hoạch triển khai thực hiện phong trào thi đua “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”… đều có những thành tích đáng ghi nhận.

Các giải pháp thực hiện trong năm 2024

Để phong trào thi đua và công tác khen thưởng được thực hiện đồng bộ và có sức lan tỏa rộng trong năm 2024, UBND tỉnh đề nghị lãnh đạo, các ngành, các cấp quan tâm hơn nữa công tác TĐ-KT của cơ quan, đơn vị, địa phương mình. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, triển khai Luật TĐ-KT năm 2022 và các nghị định của Chính phủ, văn bản hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh về công tác TĐ-KT; kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo cụ thể việc áp dụng các quy định về công tác TĐ-KT. Thực hiện nghiêm túc việc đôn đốc, kiểm tra, sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua, lựa chọn các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu để biểu dương, tôn vinh, khen thưởng kịp thời. Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động thanh tra, kiểm tra, hướng dẫn về nghiệp vụ TĐ-KT đối với các cơ quan tổ chức, đơn vị, địa phương để khắc phục những hạn chế, yếu kém.

Cùng với việc biểu dương những tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong các phong trào thi đua thì cũng mạnh dạn phê bình, góp ý những nơi chưa làm tốt để các cơ quan, đơn vị khác học tập và rút kinh nghiệm. Tiếp tục phối hợp với các cơ quan báo chí, thông tin đại chúng tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng của các sở, ban, ngành; các huyện, thị xã thành phố và các xã, phường, thị trấn nhằm nâng cao nhận thức, vai trò và tầm quan trọng của công tác TĐ-KT.

Kim Kim

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.