Giáo dục - Học Đường

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập

Thứ Sáu, 06/10/2017 | 15:32 G10T+7

Nhận thức sâu sắc về vai trò, vị trí và tầm quan trọng của công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập (KH, KT, XDXHHT), Đảng và Nhà nước ta đã ban hành nhiều chỉ thị, nghị quyết, trong đó, Chỉ thị số 11 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác KH, KT, XDXHHT” đã góp phần làm đổi thay diện mạo nền giáo dục nước nhà. Với Bạc Liêu, sau 10 năm thực hiện Chỉ thị này, công tác KH, KT, XDXHHT có nhiều chuyển biến tích cực, từng bước phát triển cả về chiều rộng lẫn chiều sâu và đạt được nhiều thành tựu đáng khích lệ.

Bài 1: Chỉ thị đi vào cuộc sống

Để hiện thực hóa Chỉ thị, các cấp ủy Đảng, chính quyền đã căn cứ vào tình hình cụ thể của đơn vị mà xây dựng kế hoạch triển khai. Trong đó, công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về tầm quan trọng của “sự học” được đặc biệt chú trọng.

 Đại diện các Hội Khuyến học ký kết ghi nhớ về xây dựng XHHT trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020. Ảnh: Đ.K.C

Hội Khuyến học tỉnh tổ chức kiểm tra chéo về công tác KH, KT, XDXHHT tại đơn vị TP. Bạc Liêu năm 2016. Ảnh: Đ.K.C

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền

Sau khi Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 11, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã kịp thời tổ chức triển khai quán triệt chỉ thị này, cùng Chỉ thị 02 của Thủ tướng Chính phủ về “Đẩy mạnh phong trào KH, KT, XDXHHT”, Quyết định số 89 về phê duyệt Đề án “XDXHHT giai đoạn 2012 - 2020”, Quyết định số 281 về phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020” và các văn bản chỉ đạo có liên quan của Trung ương, tỉnh đến cán bộ chủ chốt cấp tỉnh. Đồng thời, quyết liệt chỉ đạo các cấp ủy Đảng xây dựng kế hoạch triển khai đến cán bộ chủ chốt cấp huyện, xã, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội tổ chức quán triệt cho công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân với khoảng 3.500 lượt người tham dự.

Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy còn chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng tuyên truyền sâu rộng công tác KH, KT, XDXHHT đến mọi tầng lớp nhân dân bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, thiết thực, phù hợp với tình hình thực tế của từng địa phương, đơn vị. Song song đó, trong các kế hoạch, kết luận của Tỉnh ủy đã nhấn mạnh vào các nội dung như: kịp thời phát hiện, nêu gương các điển hình tiêu biểu về công tác KH, KT; tuyên truyền về công tác giáo dục - đào tạo; đặc biệt chú trọng thành tích trong giảng dạy, học tập của đội ngũ cán bộ, giáo viên, học sinh. Thông qua các hình thức tuyên truyền, giáo dục, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh đã có những nhận thức sâu sắc về sự cần thiết, tầm quan trọng của công tác KH, KT, XDXHHT. Từ đó, mỗi người tự ý thức được nhiệm vụ học tập suốt đời, nâng cao dân trí, trình độ chuyên môn nghề nghiệp…

Không chỉ vậy, Ban Tuyên giáo các cấp còn chủ động phối hợp với ngành GD-ĐT, Hội Khuyến học và các ngành liên quan cùng cấp tham mưu với cấp ủy ban hành các chỉ thị, nghị quyết, quyết định, hướng dẫn, kế hoạch, chương trình hành động sát với tình hình thực tiễn của địa phương để kịp thời chỉ đạo thực hiện. Cùng với việc xây dựng các văn bản chỉ đạo, Ban Tuyên giáo các cấp còn tham mưu cho cấp ủy tổ chức hội nghị cho cán bộ chủ chốt, hiệu trưởng, hiệu phó các trường học trên khắp địa bàn; sao gửi chỉ thị đến tất cả các chi, đảng bộ trực thuộc, các ban, ngành… để cùng tổ chức thực hiện.

Với sự tham mưu của Ban Tuyên giáo các cấp, 100% cấp ủy Đảng, chính quyền triển khai quán triệt và tổ chức thực hiện chỉ thị của Trung ương, của tỉnh nghiêm túc, đảm bảo đúng thời gian quy định; tỷ lệ cán bộ, đảng viên tham gia học tập đạt trên 99% (riêng ngành GD-ĐT, việc quán triệt và tổ chức thực hiện đến 100% cán bộ, đảng viên và giáo viên).

Nhằm góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân đối với công tác KH, KT, XDXHHT, Ban Tuyên giáo các cấp thường xuyên định hướng các phương tiện thông tin đại chúng đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng nội dung các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh; xây dựng các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền về gương điển hình của tập thể và cá nhân... Nhiều bài viết trên Báo Bạc Liêu, Đài PT-TH Bạc Liêu đã tạo được sự lan tỏa sâu rộng, có tác dụng tích cực cổ vũ phong trào thi đua ở các địa phương trong toàn tỉnh. Hàng năm, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy còn chủ động phối hợp với Sở GD-ĐT cung cấp thông tin liên quan đến lĩnh vực GD-ĐT cho đội ngũ báo cáo viên cấp tỉnh để tổ chức tuyên truyền.

Cụ thể hóa bằng cơ chế, chính sách, kế hoạch phù hợp

Song song với việc tham mưu các văn bản, tuyên truyền quán triệt, thực hiện chỉ thị của Trung ương và Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy còn phối hợp với Hội Khuyến học tỉnh xây dựng kế hoạch khảo sát, thành lập đoàn kiểm tra, giám sát việc thực hiện chỉ thị tại 7/7 huyện, thị xã, thành phố. Sau kiểm tra, giám sát đều có báo cáo đánh giá sơ kết, tổng kết; kịp thời đề xuất với Tỉnh ủy về cơ chế chính sách, đúc rút kinh nghiệm giúp Tỉnh ủy trong công tác chỉ đạo và tổ chức thực hiện.

Có thể thấy, từ khi có Chỉ thị số 11 của Bộ Chính trị và các văn bản chỉ đạo có liên quan của Trung ương và của tỉnh đã tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động khuyến học ngày càng phát triển, chất lượng, hiệu quả cao hơn. Trên cơ sở đó, Hội Khuyến học tỉnh đã làm tốt công tác tham mưu với Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đề ra các chương trình, kế hoạch thực hiện công tác KH, KT, XDXHHT; phối hợp tốt với các sở, ban ngành, đoàn thể, các hội có liên quan thực hiện tốt Kế hoạch số 44 của UBND tỉnh về thực hiện Đề án “XDXHHT giai đoạn 2012  - 2020”; Kế hoạch số 35 về thực hiện Đề án “Xóa mù chữ đến năm 2020” trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh đó, tỉnh còn đẩy mạnh phong trào học tập trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị thông qua công tác tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao nhận thức của người dân đối với việc “học tập suốt đời”. Xem đây là trách nhiệm chung của Đảng, Nhà nước và của mỗi người, mỗi gia đình; là mục tiêu nâng cao cuộc sống, xóa đói giảm nghèo cho nhân dân.

Ông Nguyễn Kiên Nhẫn, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh, cho biết: “Nhờ tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với công tác KH, KT nên mạng lưới Hội Khuyến học từ tỉnh đến cơ sở đã phát triển ngày càng rộng khắp. Vai trò nòng cốt của Hội Khuyến học đối với công tác KH, KT được phát huy. Sự tham gia của các tổ chức chính trị - xã hội vào công tác khuyến học ngày càng tích cực, hiệu quả. Đặc biệt, nhờ tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, công tác huy động nguồn lực cho giáo dục từ phong trào KH, KT đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận”.

Kim Trúc

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, chiều và đêm có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm 60 - 98%.