HOẠT ĐỘNG LÃNH ĐẠO

Hội nghị cán bộ chủ chốt thông báo kết quả hội nghị Ban Chấp hành Trung ương 12

Thứ Sáu, 29/05/2020 | 18:40

 

* Đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2020

Bí thư Tỉnh ủy - Nguyễn Quang Dương phát biểu kết luận hội nghị.

Chiều 29/5/2020, đồng chí Nguyễn Quang Dương - Ủy viên Ban Chấp hành (BCH) Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã chủ trì hội nghị cán bộ chủ chốt thông báo kết quả hội nghị BCH Trung ương Đảng lần thứ 12 (khóa XII) và đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2020. Dự hội nghị còn có các đồng chí: Trần Thị Hoa Ry, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội; Lê Thị Ái Nam, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Dương Thành Trung, Chủ tịch UBND tỉnh.

Thường trực Tỉnh ủy chủ tọa hội nghị.

Tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy - Nguyễn Quang Dương đã thông báo nhanh kết quả hội nghị BCH Trung ương lần thứ 12 (khóa XII). Theo đó, thực hiện chương trình làm việc toàn khóa, từ ngày 11 - 14/5/2020, dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước - Nguyễn Phú Trọng, hội nghị lần thứ 12 BCH Trung ương Đảng khóa XII đã thảo luận và cho ý kiến trên tinh thần đoàn kết, thống nhất cao về phương hướng công tác nhân sự BCH Trung ương khóa XIII của Đảng; phương hướng công tác nhân sự đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Đồng thời, BCH Trung ương cũng xem xét cho ý một số nội dung như: báo cáo kiểm điểm sự chỉ đạo, lãnh đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2019; công tác cán bộ, báo cáo những công việc quan trọng của Bộ Chính trị đã giải quyết từ hội nghị 11 đến hội nghị 12 và báo cáo công tác kiểm tra, giám sát của Ủy ban kiểm tra Trung ương.

Những nội dung chính của hội nghị BCH Trung ương. Về phương hướng công tác nhân sự BCH Trung ương khóa XIII, BCH Trung ương đã xem xét Tờ trình của Bộ Chính trị gồm có hai phần: phần thứ nhất là báo cáo, tổng kết đánh giá về kết quả thực hiện công tác nhân sự của đại hội 12, tức là những việc đã qua từ xây dựng BCH Trung ương khóa XII cho đến việc tổ chức đại hội, bầu BCH Trung ương, bầu Bộ Chính trị, bầu Ban Bí thư và kết quả lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, của Ban Bí thư, BCH Trung ương cho đến tất cả việc rèn luyện đạo đức, lối sống, thực hiện các nhiệm vụ của từng đồng chí của BCH Trung ương khóa XII được đánh giá rất là đầy đủ, rất kỹ, từ đó rút ra những ưu điểm, hạn chế, bài học kinh nghiệm cho việc chuẩn bị phương hướng công tác nhân sự và chuẩn bị cho việc xây dựng, bầu BCH khóa XIII tới đây. Ở phần này, đánh giá của Trung ương là đã xây dựng được BCH Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư từ đầu nhiệm kỳ đến nay đã lãnh đạo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trên tất cả các lĩnh vực, góp phần rất quan trọng để nâng cao vai trò kinh tế, tiềm lực, uy tín của đất nước và củng cố tăng cường niềm tin của Nhân dân đối với Đảng. BCH Trung ương đánh giá chưa bao giờ vị thế của đất nước được như ngày hôm nay và như thế có nghĩa chúng ta đã xây dựng được tập thể BCH Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đủ mạnh, đủ uy tín, đủ năng lực để lãnh đạo đất nước và xây dựng được uy tín với Nhân dân, với bạn bè quốc tế. Tuy nhiên, BCH Trung ương cũng chỉ ra một số hạn chế, bấp cập trong công tác nhân sự BCH Trung ương khóa XII. BCH Trung ương đã rất thẳng thắn, rất là trách nhiệm trong việc đánh giá này, trong đó đã chỉ ra có những việc thuộc về quy trình, thuộc về các quy định còn có sơ hở. Chính vì vậy mà có những trường hợp không đủ tiêu chuẩn, không đủ điều kiện vẫn được đề cử vào danh sách nguồn. Từ đó, BCH Trung ương thống nhất có 3 nguyên nhân và 5 kinh nghiệm. Nguyên nhân ban đầu là ý thức tầm quan trọng của một số tổ chức Đảng, cũng như là cấp ủy trong việc giới thiệu nhân sự; thứ hai là hệ thống các quy định của Đảng còn có những bấp cập và thứ ba là công tác đánh giá cán bộ là khâu rất khó. BCH Trung ương rút ra 5 kinh nghiệm, thứ nhất là quán triệt đầy đủ quan điểm, nguyên tắc của Đảng về công tác nhân sự BCH Trung ương nói riêng và nhân sự cấp ủy các cấp nói chung. Thứ hai là quá trình xây dựng BCH Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư cũng như các cấp ủy, đặc biệt là nhân sự lãnh đạo chủ chốt phải xác định là việc rất nghiêm trọng, có xác định như vậy thì mới tiến hành một cách chặt chẽ, bài bản, thận trọng, khách quan và mới thật sự đạt yêu cầu. Thứ ba là củng cố, kiện toàn các quy định, quy chế để có những hướng dẫn, bổ sung, rà soát xem có gì cần sửa đổi. Thứ tư là trong quá trình chuẩn bị phải đảm bảo sự lãnh đạo và phát huy dân chủ, đề cao sự gương mẫu, trách nhiệm, sự đoàn kết thống nhất của tập thể. Thứ năm là những việc khó, việc dễ cũng phải đúng quy tắc.

Phần thứ hai, BCH Trung ương đã nghe báo cáo của Bộ Chính trị về phương hướng nhân sự BCH Trung ương khóa XIII. Sau khi nghe báo cáo, thảo luận, Trung ương đã thống nhất thông qua phương hướng công tác nhân sự khóa XIII với một số nội dung cơ bản. Trung ương thống nhất quan điểm chỉ đạo và nguyên tắc xây dựng BCH Trung ương khóa XIII gồm có 6 vấn đề: thứ nhất là phải bảo đảm với sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện, thường xuyên, chặt chẽ của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và đối với các cấp cũng đảm bảo chặt chẽ của cấp ủy, Ban Thường vụ cấp ủy, của đồng chí Tổng Bí thư và của người đứng đầu cấp ủy suốt quá trình chuẩn bị nhân sự từ trước, trong và sau đại hội; thứ hai là phải tiến hành bài bản, khách quan; thứ ba là phải xử lý hài hòa chặt chẽ giữa tiêu chuẩn và cơ cấu, kế thừa và ổn định, đổi mới và phát triển; thứ tư là phải đánh giá đúng cán bộ, đánh giá đa chiều, liên tục, đánh giá sản phẩm, đánh giá cả quá trình công tác; thứ năm là đề cao cảnh giá để chống chuyện phá hoại cả trong, cả ngoài; thứ sáu là tất cả các chuyện liên quan đến nhân sự, liên quan đến đại hội các cấp, đặc biệt là nhân sự, đặc biệt là Trung ương phải xem xét xử lí nghiêm túc.

Tinh thần BCH Trung ương cũng thống nhất mục tiêu, yêu cầu xây dựng BCH Trung ương khóa XIII. Trung ương thống nhất có 6 yêu cầu: thứ nhất là xây dựng BCH Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đặc biệt là cán bộ chủ chốt của Đảng, Nhà nước phải là tập thể trong sạch, vững mạnh thật sự đoàn kết thống nhất cao về hành động, ủy viên Trung ương phải là tiêu biểu về phẩm chất, đạo đức, năng lực, trí tuệ và hành động, có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiện định; thứ hai là BCH Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về phần số lượng, cơ cấu hợp lí để lãnh đạo toàn diện được các lĩnh vực, đảm bảo tính ổn định, kế thừa, đổi mới, phát triển; thứ ba BCH Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư phải tiêu biểu về sự gương mẫu, tính hành động, tính kỷ luật, dám hy sinh vì lợi ích của Đảng, của dân tộc, có phẩm chất đạo đức trong sáng, năng lực nổi trội, có uy tín, có tâm huyết, trách nhiệm, có tầm nhìn, nói đi đôi với làm, nhiệm vụ đoàn kết, chống tham những lãng phí, có sản phẩm cụ thể trong quá trình công tác và chấp hành tốt sự phân công của tổ chức; thứ tư là giới thiệu lựa chọn phải căn cứ vào tiêu chuẩn theo quy định, đúng người, đúng việc; thứ năm là thực hiện tốt phương châm là giữ nguyên nguyên tắc kỷ luật, đoàn kết thống nhất cao và kế thừa những kinh nghiệm, cũng như khắc phục những yếu kém của nhiệm kỳ trước; thứ sáu phải có biện pháp hiệu quả để chống chạy chức, chạy phiếu bầu, chạy giới thiệu, chạy đề cử.

Đối với phương hướng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026. Trung ương thống nhất ngày bầu cử là ngày 23/5/2021; thống nhất thành lập Hội đồng Bầu cử Quốc gia và Tổ phụ trách bầu cử theo quy của pháp luật, Chủ tịch Quốc hội đồng thời là Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia; thống nhất về tiêu chuẩn người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp. Cụ thể là phải trung thành với Tổ quốc với nhân dân; có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam; phẩm chất đạo đức cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư; có trình độ văn hóa chuyên môn, năng lực, sức khỏe để thực hiện tốt nhiệm vụ…

Về thực hiện 20 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, tính đến tháng 6/2020 có 13 chỉ tiêu đạt; đối với 7 chỉ tiêu chưa đạt, các sở, ngành, đơn vị đều hạ quyết tâm sẽ hoàn thành trong năm 2020. Hội nghị cũng đánh giá các lĩnh vực kinh tế - xã hội chủ yếu và giải pháp đảm bảo chỉ tiêu kế hoạch năm 2020. Mặc dù dịch COVID-19 đã tác động tiêu cực đến tình hình sản xuất - kinh doanh trong tỉnh, thị trường bị thu hẹp, lao động thiếu việc làm tăng; thu hút đầu tư hạn chế; giao thương, đi lại khó khăn; hoạt động du lịch, xuất nhập khẩu giảm sâu... nhưng dưới sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã tạo điều kiện cho các cấp, các ngành cùng cộng đồng doanh nghiệp thực thi chính sách một cách hiệu quả, chủ động thực hiện các biện pháp phù hợp, kịp thời tháo gỡ những khó khăn cho sản xuất - kinh doanh. Đến nay, tình hình dịch bệnh ở địa phương vẫn đang được kiểm soát tốt; tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm cơ bản vẫn duy trì các hoạt động sản xuất - kinh doanh; ngành Nông nghiệp giữ được mức tăng trưởng; an sinh xã hội được đảm bảo, tạo động lực quan trọng để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2020. Công tác triển khai các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh (kể cả dự án đầu tư công và đầu tư từ khu vực tư nhân) đảm bảo tiến độ, yêu cầu đề ra.

Từ nay đến cuối năm 2020, tỉnh tiếp tục thực hiện công tác phòng chống dịch COVID-19 song song với thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội theo Kế hoạch hành động số 01 của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 01 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu thực hiện phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020; Chỉ thị số 11 của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất - kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch COVID-19… Huy động mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển, đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải ngân vốn đầu tư công và triển khai các dự án đầu tư ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh; tháo gỡ khó khăn trong sản xuất - kinh doanh, tạo động lực cho doanh nghiệp phát triển. Cùng với đó, tỉnh tập trung các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng các ngành, lĩnh vực, nâng cao chất lượng sản phẩm; đẩy mạnh hoạt động của Trung tâm Hành chính công tỉnh, huyện; phát triển toàn diện, hài hòa các lĩnh vực văn hóa - xã hội, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân.

Chủ tịch UBND tỉnh - Dương Thành Trung phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh - Dương Thành Trung cho biết, đến hết tháng 6, tỉnh sẽ có đánh giá về các chỉ tiêu chưa đạt của nhiệm kỳ để xem xét, rà soát chỉ tiêu nào sẽ đạt. Tỉnh sẽ có điều chỉnh về kịch bản tăng trưởng, tính toán khả năng tăng trưởng của tỉnh dựa vào đâu, khả năng đạt được như thế nào. Để hỗ trợ tăng trưởng kinh tế, UBND tỉnh đã thành lập 3 tổ công tác, gồm: tổ công tác về giải phóng mặt bằng, nhất là các dự án về năng lượng; tổ công tác về giải ngân vốn đầu tư công và các dự án trọng điểm đầu tư ngoài ngân sách; tổ công tác về hỗ trợ doanh nghiệp. Chủ tịch UBND tỉnh - Dương Thành Trung đề nghị các địa phương phải khởi công sớm các dự án mở rộng, nâng cấp đường giao thông nông thôn. Địa phương nào được chuyển vốn thì phải làm ngay.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Quang Dương cho rằng trong điều kiện dịch bệnh COVID-19, tỉnh có bức tranh kinh tế - xã hội như đánh giá vừa qua, nói rộng hơn toàn bộ lĩnh vực chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh là kết quả nỗ lực rất lớn của các ngành, các cấp, trong đó đặc biệt là các đồng chí chủ chốt. Qua đó cho thấy các đồng chí đã chủ động, đề cao trách nhiệm và theo sát công việc của mình. Trong tình hình chung của dịch COVID-19 ảnh hưởng đến thế giới và cả nước, thì Bạc Liêu không nằm ngoài cái đó được, nhưng mà tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh, qua đánh giá tất cả các lĩnh vực có thể tỉnh Bạc Liêu nằm ở tốp trung bình khá của cả nước.

Theo đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, với đà này, với nhiệm vụ giải pháp xác định, Bạc Liêu có thể an từ nay đến cuối năm 2020, sẽ hoàn thành được các mục tiêu đề ra. Đối với nhóm chỉ tiêu nghị quyết, lĩnh vực nào không hoàn thành, chưa hoàn thành đề nghị các đồng chí phải đeo bám, có kế hoạch cụ thể và phương án xử lý hàng tuần cho việc đó, kiểm tra, đôn đốc. Về phát triển kinh tế - xã hội từ nay đến cuối năm, đồng chí Nguyễn Quang Dương đề nghị việc giải ngân vốn đầu tư công phải tập trung một cách rất quyết liệt. Muốn vậy, cần có sự quyết tâm trách nhiệm của từng cấp, từng đồng chí. Về xây dựng nông thôn mới, đề nghị lãnh đạo các huyện hàng tuần phải báo cáo Thường trực Tỉnh ủy những khó khăn, vướng mắc, đề xuất giải pháp triển khai thực hiện hiệu quả; huy động mọi nguồn lực để thực hiện tốt công tác an sinh xã hội.

Quang cảnh hội nghị.

Bí thư Tỉnh ủy - Nguyễn Quang Dương cũng lưu ý, trong công tác phòng chống dịch COVID-19, phải coi sự việc vừa qua là bài học sâu sắc, phải làm tốt hơn và cẩn thận hơn nữa. Đồng thời, đề nghị các gói hỗ trợ của Chính phủ phải triển khai thật nhanh, và các chia sẻ hỗ trợ của ngân hàng, các ngành có liêu quan như thuế… để phục hồi phát triển kinh tế - xã hội.

Trong công tác Đảng, đến nay tỉnh đã có 85% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành đại hội, dự kiến đến ngày 10/6 toàn bộ các cơ sở đảng sẽ hoàn thành xong 100% đại hội. Vừa qua, đại hội cấp cơ sở cơ bản diễn ra đúng quy định, tốt toàn diện về mọi mặt. Thời gian tới, những nơi hoàn thành các nội dung đủ điều kiện đại hội Đảng bộ sớm báo cáo về Thường trực Ban Thường vụ Tỉnh ủy; những nơi nào chưa hoàn thành, còn vướng mắc đề nghị các đồng chí phải chẩn bị thật tốt, cần hỗ trợ gì của các Ban của Tỉnh ủy thì báo cáo cụ thể. Từ nay đến nửa đầu tháng 6 các đồng chí phải báo cáo toàn bộ, đầy đủ.

Đối với các huyện, thị, thành phố, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị thực hiện một cách tốt nhất việc chuyển giao, chuyển tiếp, tiếp nối giữa các đồng chí chuyển đi, chuyển đến, đồng chí mới, đồng chí cũ với phương châm “tất cả vì sự nghiệp chung, vì sự phát triển của huyện, của tỉnh, đoàn kết một lòng, quyết tâm thật cao”. Mong các đồng chí đoàn kết, triển khai công việc quyết liệt, hiệu quả để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ của tỉnh đã đề ra trong năm 2020.

Tin, ảnh: Hoàng Lam - Hữu Thọ

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Có mây, ngày nắng, riêng miền Đông có nắng nóng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3.