Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

TP. Bạc Liêu: Học Bác gắn với chăm lo cho hộ nghèo

Thứ Tư, 12/04/2023 | 16:43

Qua 2 năm triển khai thực hiện Kết luận 01 của Bộ Chính trị khóa XIII về việc “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trên địa bàn TP. Bạc Liêu đã góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đặc biệt, các cơ quan, đơn vị đã đẩy mạnh học tập và làm theo Bác gắn với chăm lo cho hộ nghèo.

Mô hình “Nhà nhà treo ảnh Bác” của Hội LHPN TP. Bạc Liêu triển khai và nhân rộng trên địa bàn Phường 5 (TP. Bạc Liêu).

TẠO SỨC LAN TỎA MẠNH

Một trong những thành tích đáng ghi nhận trong thực hiện Kết luận 01 là Thành ủy TP. Bạc Liêu chỉ đạo các ngành, địa phương làm tốt công tác quán triệt và tuyên truyền gắn với không ngừng đổi mới phương pháp, hình thức tuyên truyền theo chiều sâu và tạo nên tính lan tỏa rộng.

Với việc chỉ đạo sâu sát này, công tác tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách sáng ngời của Bác được các cơ quan, đơn vị quan tâm tổ chức thực hiện thường xuyên, nội dung, hình thức có nhiều đổi mới. Điểm nổi bật của công tác này là gắn tuyên truyền trên các ứng dụng nền tảng của mạng xã hội và khai thác sự tiện ích của điện thoại thông minh. Nhiều cơ quan, đơn vị đã thành lập nhóm Zalo, Fanpage, Facebook tuyên truyền, phổ biến về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các sự kiện quan trọng của đất nước, của tỉnh, thành phố, gương người tốt - việc tốt…

Nhờ vậy, thông tin được truyền tải một cách nhanh chóng, kịp thời và có tính thời sự đến với cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Đồng thời tích cực bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chính sách của tỉnh trên không gian mạng.

Cùng với đó là các cấp, các ngành cũng đẩy mạnh các hoạt động sinh hoạt chính trị, tuyên truyền, giáo dục truyền thống nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của ngành và của tỉnh; tổ chức tọa đàm, báo công dâng Bác và về nguồn thăm, tặng quà gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, hộ nghèo. Từ đó, tạo sự lan tỏa rộng rãi về nội dung tư tưởng, tấm gương, đạo đức, phong cách của Bác trong toàn Đảng bộ và Nhân dân. Trong thời gian qua, TP. Bạc Liêu đã tổ chức tuyên dương 2 tập thể và 14 cá nhân trong học tập và làm theo Bác.

Các ngành, địa phương học Bác gắn với chăm lo cho hộ nghèo trên địa bàn TP. Bạc Liêu. Ảnh: T.A

HÌNH THÀNH Ý THỨC TỰ SOI, TỰ SỬA

Có thể nói, việc học tập, quán triệt, tuyên truyền Kết luận 01 đã được Thành ủy TP. Bạc Liêu, các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc. Thành ủy, Ban Tuyên giáo đã ban hành nhiều văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Qua đó, giúp cán bộ, đảng viên nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn về ý nghĩa và những giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác.

Thông qua học tập và làm theo gương Bác, nhiều cán bộ, đảng viên đã nâng cao tính tự giác tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống, nhất là hình thành nên ý thức tự soi, tự sửa, thực hành nêu gương trong thực thi công vụ. Ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm được nâng cao gắn với đổi mới tác phong, cải tiến lề lối làm việc theo hướng khoa học, chất lượng, hiệu quả và vì Nhân dân phục vụ. Trong đó, nhận thức của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng cấp ủy, cơ quan, đơn vị về vai trò, trách nhiệm nêu gương ngày càng được rõ hơn trong các mặt công tác.

Đặc biệt, Đảng bộ TP. Bạc Liêu đã duy trì, xây dựng và nhân rộng nhiều mô hình, tấm gương tập thể và cá nhân điển hình, tiêu biểu với những mô hình mới, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả và thiết thực, có ích cho xã hội, cộng đồng, được đông đảo cán bộ, đảng viên và Nhân dân đánh giá cao, được phổ biến nhân rộng…

Tuy nhiên, cùng với những kết quả đạt được học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vẫn còn một số hạn chế. Đó là một số ít cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức ý thức chấp hành kỷ luật, kỷ cương chưa nghiêm, thiếu tu dưỡng, rèn luyện, chưa gương mẫu trong công tác và sinh hoạt, vi phạm các quy định của Đảng và cơ quan, đơn vị. Việc tổ chức tuyên truyền Kết luận 01, chuyên đề toàn khóa ở một số đảng bộ, chi bộ chưa kịp thời. Nội dung, hình thức tuyên truyền chưa đa dạng và chậm đến với các tầng lớp nhân dân… Những hạn chế này cần được chấn chỉnh, khắc phục trong thời gian sớm nhất để việc học và làm theo Bác đạt hiệu quả hơn.

Nguyễn Thanh

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG VIỆC HỌC VÀ LÀM THEO BÁC

Để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng đi vào chiều sâu và trở thành nền nếp trong thời gian tới, Ban Thường vụ Thành ủy TP. Bạc Liêu chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ, các cơ quan, ban, ngành thành phố đẩy mạnh và nâng cao chất lượng việc học tập và làm theo Bác:

Theo đó, các cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Kết luận 01 và các văn bản của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện Kết luận 01 của Bộ Chính trị và học tập chuyên đề toàn khóa “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”.

Gắn việc học và làm theo Bác với đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, với chủ đề “Tự soi, tự sửa”; sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Chỉ đạo, tổ chức thực hiện Kết luận 01 với việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Đảng, nhất là Kết luận 21 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và Kế hoạch của Ban Thường vụ Thành ủy TP. Bạc Liêu thực hiện Kết luận 21; các nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy khóa XVI. Tăng cường hơn nữa công tác tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt Đảng. Thực hiện nghiêm các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương.

Tiếp tục chọn khâu đột phá về xây dựng Đảng; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đổi mới tác phong, lề lối làm việc, nâng cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức từ thành phố đến cơ sở theo tinh thần Chỉ thị 12 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XV). Đồng thời tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết dứt điểm những vấn đề bức xúc, nổi cộm, phức tạp, kéo dài, nhằm tăng cường niềm tin trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân đối với Đảng và xác định nội dung đột phá nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Các cấp ủy tăng cường chỉ đạo và thực hiện tốt chủ trương: Hằng năm, mỗi tập thể phải xây dựng kế hoạch và mỗi cán bộ, đảng viên phải đăng ký cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, không suy thoái, không “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và công khai, phổ biến kế hoạch thực hiện của tập thể, cá nhân người đứng đầu bằng những hình thức thích hợp để cán bộ, đảng viên, Nhân dân biết, cũng như giám sát việc thực hiện. Lấy kết quả thực hiện việc đăng ký học tập và làm theo Bác làm căn cứ để đánh giá, xếp loại tổ chức cơ sở đảng và cán bộ, đảng viên. Đồng thời, nâng cao chất lượng công tác đánh giá, xếp loại hằng năm…

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.