Nhịp sống đô thị

TP. Bạc Liêu: Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao

Thứ Tư, 08/03/2023 | 14:32

Xác định phát triển nguồn nhân lực là giải pháp quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) của địa phương, Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ TP. Bạc Liêu đã và đang tích cực chỉ đạo thực hiện tốt công tác này. Qua đó, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết 12 của Tỉnh ủy về phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

NHIỀU KHÓ KHĂN, HẠN CHẾ

Trong những năm qua, các cấp ủy đảng, chính quyền thành phố đã triển khai các giải pháp phát triển nguồn nhân lực tăng về số lượng và chất lượng. Cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) và người lao động làm việc trong các lĩnh vực, ngành nghề có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tay nghề cao từng bước tăng dần. Công tác đào tạo, bồi dưỡng được thực hiện thường xuyên, cơ bản phù hợp theo vị trí việc làm. Công tác đào tạo nghề cho người lao động được TP. Bạc Liêu quan tâm nhiều hơn, tỷ lệ lao động trong độ tuổi có việc làm tăng đáng kể.

Đến nay, hơn 1.500 CBCCVC đều được đào tạo chuẩn hóa theo vị trí việc làm; trong đó, tỷ lệ có trình độ từ đại học trở lên chiếm 78,51%. Đặc biệt, lực lượng lao động trong độ tuổi hiện có 103.324 người, chiếm 65,11%/tổng dân số và tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 62%. Đây được xác định là nguồn lực quan trọng cho phát triển KT-XH của địa phương, nhất là trong khai thác giai đoạn “dân số vàng”.

Tuy nhiên, việc đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong thời gian qua cũng còn tồn tại nhiều khó khăn, hạn chế. Năng lực tổ chức thực hiện nhiệm vụ của một bộ phận CBCCVC chưa đạt yêu cầu. Một số đơn vị, cơ sở thiếu cán bộ lãnh đạo, quản lý giỏi và còn một bộ phận cán bộ thiếu gương mẫu, uy tín thấp, năng lực chưa ngang tầm nhiệm vụ.

Bên cạnh đó, công tác đào tạo, bồi dưỡng còn bất cập; công tác đánh giá, phân loại CBCCVC ở một số đơn vị chưa đúng thực chất. Đa số lao động làm việc trong các ngành nghề (nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ...) thiếu trình độ chuyên môn. Phần lớn lao động trong độ tuổi thiếu việc làm tại chỗ; công tác xuất khẩu lao động chưa phát huy hiệu quả. Bên cạnh đó, việc thu hút nguồn nhân lực còn chưa đáp ứng nhu cầu phát triển của thành phố. Trong khi đó, nguồn nhân lực chất lượng cao (CLC) trên một số ngành, lĩnh vực thế mạnh của thành phố như: du lịch, tiểu thủ công nghiệp, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, y tế, giáo dục CLC… vẫn còn thiếu.

Nguyên nhân của những hạn chế này là do công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, phát triển nguồn nhân lực có lúc thiếu chủ động. Một số cấp ủy, chính quyền cơ sở, người đứng đầu cơ quan, đơn vị chưa quan tâm đúng mức. Việc thực hiện chính sách thu hút nguồn nhân lực CLC, nhân tài còn nhiều bất cập. Đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động tuy số lượng có tăng nhưng chất lượng chưa cao, ngành nghề đào tạo chưa phù hợp với xu thế phát triển của thành phố và của tỉnh…

Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao tại Trường cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Bạc Liêu. Ảnh: K.T

TĂNG CƯỜNG LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO

Để giải quyết những khó khăn, hạn chế và thực hiện thắng lợi Nghị quyết 12, BCH Đảng bộ TP. Bạc Liêu đề ra mục tiêu chung trong phát triển nguồn nhân lực là xây dựng đội ngũ CBCCVC có đủ phẩm chất, trình độ, năng lực, tinh thần trách nhiệm cao và có phẩm chất đạo đức tốt, đáp ứng yêu cầu phục vụ Nhân dân. Đồng thời, tập trung phát triển nguồn nhân lực CLC phù hợp với các lĩnh vực, ngành nghề quan trọng của thành phố. Tăng cường đào tạo lao động có tay nghề gắn với giải quyết việc làm. Phát huy nguồn lao động hiện có và thu hút nguồn nhân lực CLC nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển của thành phố, xây dựng TP. Bạc Liêu trở thành đô thị loại I, theo hướng văn minh và từng bước hiện đại...

Theo đó, TP. Bạc Liêu sẽ tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền về phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Cấp ủy đảng, chính quyền thành phố và phường, xã, từng cơ quan, đơn vị phải quan tâm đúng mức và triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Nâng cao nhận thức về vai trò, tầm quan trọng của công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm để thực hiện hoàn thành nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Kịp thời cụ thể hóa và thực hiện nghiêm túc các quy định của Đảng, Nhà nước về công tác cán bộ.

Bên cạnh đó, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đội ngũ cán bộ tham mưu về tổ chức, cán bộ, bảo đảm nguyên tắc Đảng lãnh đạo, xây dựng và quản lý đội ngũ cán bộ trong toàn hệ thống chính trị của thành phố. Có hình thức phù hợp động viên, khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung; khơi dậy mạnh mẽ ý thức trách nhiệm, khát vọng cống hiến, tinh thần đổi mới, hết lòng, hết sức phục vụ Nhân dân của đội ngũ CBCCVC, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý. Tăng cường công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị 06 của Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện Kết luận 21 của BCH Trung ương Đảng (khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…

Song song đó, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là người đứng đầu và cán bộ chủ chốt từ thành phố đến cơ sở có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; chú trọng nâng cao bản lĩnh chính trị, tính năng động, sáng tạo, sự gương mẫu và tinh thần trách nhiệm, tận tụy trong công việc. Thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng cán bộ đúng năng lực, sở trường. Tiếp tục sắp xếp, kiện toàn bộ máy tổ chức, ổn định nhân sự, các phòng, ban, ngành thành phố và phường, xã theo vị trí việc làm, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, bảo đảm đúng người, đúng việc, giảm số lượng, nâng cao chất lượng, hợp lý về cơ cấu…

Nguyễn Minh

-------------------------

* Mục tiêu đến năm 2025

- Có 100% CBCCVC thành phố đạt trình độ đại học trở lên, trong đó trình độ sau đại học ít nhất 15%; 100% CBCCVC được đào tạo đạt chuẩn quy định trước khi bổ nhiệm ngạch, chức vụ lãnh đạo, quản lý; 100% CBCCVC làm công tác chuyên môn có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin và ngoại ngữ đảm bảo tiêu chuẩn về chuyên môn nghiệp vụ.

- Có 100% cán bộ, công chức (CBCC) phường, xã đạt trình độ chuyên môn phù hợp vị trí việc làm, trong đó, có 5% trình độ sau đại học; 100% CBCC phường, xã được chuẩn hóa về lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ.

- Có ít nhất 15,5 bác sĩ/vạn dân (không bao gồm bác sĩ tuyến tỉnh).

- Nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 75%; trong đó, tỷ lệ lao động qua đào tạo có chứng chỉ, bằng cấp đạt 35%.

* Mục tiêu đến năm 2030

- CBCCVC lãnh đạo, quản lý cấp thành phố có ít nhất 25% dưới 40 tuổi; từ 15 - 20% có đủ khả năng làm việc trong môi trường quốc tế.

- Có 100% CBCC phường, xã đạt trình độ chuyên môn phù hợp vị trí việc làm; 100% CBCC phường, xã đảm bảo trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ.

- Có ít nhất 16,5 bác sĩ/vạn dân (không bao gồm bác sĩ tuyến tỉnh).

- Nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt trên 85%; trong đó, tỷ lệ lao động qua đào tạo có chứng chỉ, bằng cấp đạt 45 - 50%.

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.