Xuân Mậu Tuất 2018

Phòng ngừa, ngăn chặn suy thoái tư tưởng chính trị: Đòi hỏi quyết tâm chính trị cao của toàn Đảng bộ

Thứ Hai, 29/10/2018 | 09:36

Theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng (gọi tắt là Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII), suy thoái về tư tưởng chính trị là vấn đề cần được các cấp ủy đảng quan tâm hàng đầu, vì đó là “khởi đầu”, là “mấu chốt” đưa đến suy thoái về đạo đức, lối sống và “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Để ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái tư tưởng chính trị kịp thời, hiệu quả, trước hết cần phải làm tốt công tác giáo dục tư tưởng chính trị, nâng cao nhận thức về Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, vai trò, đường lối lãnh đạo của Đảng. 

Để phòng ngừa và ngăn chặn suy thoái tư tưởng chính trị đạt hiệu quả thì trước hết cần nhận thức rõ bản chất và nguyên nhân của suy thoái tư tưởng chính trị:
Bản chất của suy thoái về tư tưởng chính trị là suy giảm niềm tin đối với chế độ chính trị của xã hội, cụ thể đối với nước ta là suy giảm niềm tin đối với chế độ xã hội chủ nghĩa (XHCN), mà nền tảng là Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đồng chí Nguyễn Bình Tân - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đón tiếp đồng chí Trương Hòa Bình - Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đến thăm và làm việc với tỉnh Bạc Liêu. Ảnh: Châu Khánh

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến suy thoái về tư tưởng chính trị được Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) chỉ ra, trong đó đặc biệt nhấn mạnh đến những nguyên nhân chủ quan như: một bộ phận cán bộ, đảng viên thiếu tu dưỡng, rèn luyện, lập trường tư tưởng không vững vàng; “công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên về Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, giảng dạy và học tập nghị quyết của Đảng chưa được coi trọng đúng mức, kém hiệu quả, nội dung và phương thức giáo dục, truyền đạt chậm đổi mới… Sinh hoạt Đảng, nhất là sinh hoạt chi bộ ở nhiều nơi còn hình thức, đơn điệu…”. Chính những nguyên nhân này đã góp phần làm cho nhận thức của một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân về tính khoa học, cách mạng, chân chính của hệ tư tưởng Mác - Lênin chưa đầy đủ, đúng đắn, từ đó chưa hình thành được niềm tin, tình cảm đối với chế độ XHCN, với con đường mà Đảng, Bác Hồ đã lựa chọn. Đây chính là điểm yếu dẫn đến sự dao động, nghi ngờ ở một bộ phận cán bộ, đảng viên, nhân dân khi có sự tác động, xuyên tạc, bôi đen chế độ của các thế lực thù địch. Như vậy, để phòng ngừa, ngăn chặn suy thoái tư tưởng chính trị hiệu quả, bền vững, thì phải quan tâm đúng mức công tác giáo dục, bồi dưỡng, nâng cao nhận thức, hiểu biết về hệ tư tưởng Mác - Lênin bằng nhiều giải pháp, đặc biệt là công tác giáo dục lý luận chính trị, công tác triển khai quán triệt nghị quyết của Đảng, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.  
Công tác giáo dục lý luận chính trị và triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Đảng trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu trong thời gian qua đã được Tỉnh ủy và các cấp ủy đảng quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện khá tốt. Chất lượng dạy và học lý luận chính trị tại Trường Chính trị Châu Văn Đặng và các trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, thị xã, thành phố, các trường học trong tỉnh được nâng lên rõ rệt. Tỷ lệ cán bộ cấp xã, cấp huyện và sở, ngành tỉnh có trình độ từ trung cấp lý luận chính trị trở lên đạt khá cao, hầu hết đạt tiêu chuẩn theo quy định so với chức vụ, vị trí công tác của mình. Công tác triển khai quán triệt chỉ thị, nghị quyết của Đảng đã có nhiều đổi mới. Tinh thần, thái độ nghiên cứu, học tập nghị quyết của đa số cán bộ, đảng viên được nâng lên. Nhiều cán bộ, đảng viên nắm rất vững quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trên lĩnh vực mình phụ trách. Công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cũng được các cơ quan báo chí trong và ngoài tỉnh quan tâm thực hiện tốt.

Đồng chí Nguyễn Bình Tân - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao thưởng cho các nhà báo đoạt giải nhất về ảnh báo chí, báo in, phát thanh - truyền hình. Ảnh: M.Triết

Việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã đi vào nền nếp, đạt nhiều kết quả quan trọng. Hầu hết các cấp ủy đảng đều nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm của mình trong lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh học tập và làm theo Bác. Ở nhiều địa phương, cơ quan, vai trò nêu gương của cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu được phát huy, tạo động lực cho cấp dưới làm theo. Nhiều tấm gương người tốt - việc tốt, tập thể, cá nhân điển hình học tập và làm theo Bác được phát hiện, tuyên dương, nhân rộng, trong đó có nhiều người là nông dân, học sinh, trí thức, cựu chiến binh… Tuy nhiên, vẫn còn đó không ít trăn trở trước những việc chưa đạt được, những hạn chế, yếu kém, những khó khăn, bất cập trong các mặt công tác mang tính chất phòng ngừa suy thoái tư tưởng chính trị: Nội dung, chương trình, phương pháp dạy và học lý luận chính trị chậm được đổi mới, thiếu hấp dẫn đối với người học. Một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa có tinh thần tự học, tự nghiên cứu lý luận chính trị. Một số cấp ủy chưa quan tâm đúng mức đến chất lượng triển khai quán triệt chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Một bộ phận cán bộ, đảng viên thiếu nghiêm túc trong học tập, quán triệt chỉ thị, nghị quyết... 
Thời gian tới, việc phòng ngừa, ngăn chặn suy thoái tư tưởng chính trị sẽ còn đối mặt với không ít khó khăn, thử thách. Do đó, để công tác này trên địa bàn tỉnh đạt hiệu quả cao hơn, cần thực hiện tổng hợp nhiều nhiệm vụ, giải pháp, trong đó phải quan tâm thực hiện tốt một số nội dung sau: 
Một là, gắn chặt hơn nữa việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), xem đây là giải pháp phòng ngừa suy thoái mang tính chiến lược, lâu dài. Quán triệt, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo Bác, đưa việc này trở thành nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài, thực chất của mỗi cá nhân, tổ chức.
Hai là, đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên. Các cấp ủy đảng xây dựng kế hoạch học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị bắt buộc hằng năm cho đội ngũ cán bộ, đảng viên gắn với việc cung cấp thông tin, cập nhật kiến thức mới. Trường chính trị Châu Văn Đặng và các trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện phải tích cực đổi mới phương pháp, cách thức dạy và học lý luận chính trị. Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, kỹ năng của đội ngũ giảng viên lý luận chính trị. Khuyến khích cán bộ, đảng viên tự học tập, nghiên cứu lý luận chính trị. 
Ba là, nâng cao hơn nữa chất lượng triển khai quán triệt nghị quyết của Đảng. Có hình thức bắt buộc mọi đảng viên phải tự học, tự nghiên cứu, nắm chắc những quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là trên lĩnh vực mình công tác. Tăng cường tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ, kỹ năng của đội ngũ báo cáo viên các cấp... 
Phòng ngừa, ngăn chặn suy thoái tư tưởng chính trị là nhiệm vụ quan trọng, lâu dài, đòi hỏi phải có quyết tâm chính trị cao của toàn Đảng bộ và của mỗi cán bộ, đảng viên. Tỉnh ủy và các cấp ủy đảng trong tỉnh đã và đang lãnh đạo, chỉ đạo vừa quyết liệt vừa kiên trì, bằng nhiều chủ trương, giải pháp, để không ngừng củng cố, bồi đắp niềm tin chính trị của cán bộ, đảng viên và nhân dân, qua đó giữ vững đoàn kết nội bộ, tạo đồng thuận xã hội. Đó là một trong những tiền đề quan trọng để đưa Bạc Liêu tiếp tục phát triển nhanh và bền vững trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ này, và những nhiệm kỳ tiếp theo.

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.