Xuân Tân Sửu 2021

Sáng tạo, linh hoạt trên mặt trận tư tưởng

Thứ Ba, 02/02/2021 | 15:34

Ngày 1/8/2020 đánh dấu chặng đường tròn 90 năm của ngành Tuyên giáo. Tại buổi gặp mặt đại biểu trí thức, nhà khoa học và văn nghệ sĩ nhân kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (1/8/1930 - 1/8/2020), Thủ tướng Chính phủ - Nguyễn Xuân Phúc đã nhấn mạnh "Có thể khẳng định, những thành tựu cách mạng vĩ đại của Đảng ta suốt hơn 90 năm qua có sự đóng góp to lớn của ngành Tuyên giáo, mà trực tiếp là những người làm công tác tuyên giáo. Cán bộ tuyên giáo không phải là “Quan cách mạng” mà là những chiến sĩ dũng cảm, kiên trung trên mặt trận tư tưởng - văn hóa ”.

Đồng chí Lê Thị Ái Nam - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đồng chí Tạ Trung Dũng - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao tặng bảng tuyên dương cho các cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ảnh: H.L

1. Năm 2020 kết thúc với đầy ắp những sự kiện trọng đại của đất nước và của tỉnh. Là năm diễn ra đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Nhiều vấn đề mới nảy sinh, chưa từng có tiền lệ, đặc biệt sự bùng phát của đại dịch COVID-19 đã tác động mạnh mẽ, ảnh hưởng sâu rộng đến mọi quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam, làm đảo lộn kịch bản tăng trưởng, cản trở bước tiến và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đồng thời tác động mạnh mẽ đến tư tưởng, tình cảm, tâm trạng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh.

Trong bối cảnh đó, các binh chủng làm công tác tư tưởng của tỉnh đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy và các cấp ủy, không ngừng đổi mới, sáng tạo, linh hoạt trong phương thức hoạt động và có nhiều nỗ lực, quyết tâm thực hiện, hoàn thành tốt các công việc theo chức năng, nhiệm vụ của từng ngành, từng địa phương, đơn vị, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh.

Nhận vai trò “đi trước”, ngành Tuyên giáo đã thực hiện chủ động, kịp thời công tác triển khai, quán triệt các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương và của tỉnh cho đội ngũ cán bộ, đảng viên; đặc biệt là triển khai, quán triệt Chỉ thị số 35 ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị “về Đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”, góp phần tạo sự thống nhất về nhận thức trong toàn Đảng bộ về công tác chuẩn bị và tiến hành đại hội đảng bộ các cấp trong tỉnh. Ban Tuyên giáo các cấp đã thực hiện rất tốt các công việc từ tuyên truyền trước, trong và sau đại hội, cho đến công tác xây dựng các văn kiện đại hội, hướng dẫn việc đóng góp và tổng hợp ý kiến đóng góp của cán bộ, đảng viên, đội ngũ trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ và Nhân dân... vào dự thảo văn kiện của cấp mình và cấp trên, đóng góp quan trọng cho thành công của đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI.

Với sự hướng dẫn của ngành Tuyên giáo, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng đi vào nền nếp, trở thành sinh hoạt định kỳ thường xuyên ở các cấp ủy, tổ chức đảng; nhiều tập thể, cá nhân có những hoạt động, cách làm thiết thực đã được các cấp ủy đảng tuyên dương, tạo sự lan tỏa tích cực trong rèn luyện đạo đức của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức và Nhân dân. Việc nắm tình hình, diễn biến tư tưởng của đội ngũ cán bộ, đảng viên và Nhân dân; chủ động đấu tranh ngăn chặn, làm thất bại mọi hoạt động chống phá của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa, góp phần quan trọng bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng cũng được thực hiện thường xuyên bên cạnh công tác định hướng chính trị tư tưởng cho báo chí. Có thể thấy sự phối hợp giữa các cơ quan chức năng, các địa phương với báo chí trong và ngoài tỉnh ngày càng chặt chẽ, hiệu quả hơn, góp phần rất tích cực trong việc thông tin, phản ánh kịp thời, sinh động các hoạt động chính trị, những thành tựu kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh trên báo chí.

Đồng chí Tạ Trung Dũng - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao giải cho các tác giả đoạt giải Giải báo chí Búa liềm vàng tỉnh Bạc Liêu lần thứ IV - năm 2020. Ảnh: N.Q

2. Năm 2021 là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Đại hội đảng bộ các cấp. Trong điều kiện nhiều khó khăn, thách thức; đặc biệt là đại dịch COVID-19 còn diễn biến rất phức tạp. Nhiều mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2020 - 2025) đề ra với mức phấn đấu rất cao. Tình hình đó đặt ra yêu cầu, nhiệm vụ mới nặng nề hơn, đòi hỏi ngành Tuyên giáo phải tiếp tục phát huy thành tích đạt được, tập trung thực hiện nhiệm vụ của mình một cách chủ động, quyết liệt, linh hoạt và thật hiệu quả.

Trước hết, toàn ngành phải tập trung làm tốt công tác quán triệt, học tập và đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng về kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và các nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy đến toàn thể cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân trong tỉnh bảo đảm thật nghiêm túc, có chất lượng theo phương châm “nghị quyết ban hành đến đâu, triển khai quán triệt, thực hiện ngay đến đó” nhằm tiếp tục cổ vũ, động viên các phong trào thi đua yêu nước, tinh thần đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ, đồng thuận xã hội để tổ chức thực hiện tạo chuyển biến tích cực các mục tiêu, nhiệm vụ của nhiệm kỳ mới ngay từ những tháng đầu, năm đầu.

Triển khai quán triệt và thực hiện tốt chủ đề đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2021, chú trọng biểu dương tính tiên phong, nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội. Tiếp tục xem xét, lựa chọn những tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để tuyên dương theo tinh thần Kế hoạch 43 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Làm tốt công tác định hướng chính trị, tư tưởng trong hoạt động báo chí, xuất bản, văn hóa, văn nghệ; thực hiện tốt công tác thông tin đối ngoại; chú trọng công tác tham mưu thực hiện chủ trương, nghị quyết của Đảng trong lĩnh vực giáo dục, khoa học, công nghệ, y tế... Tiếp tục duy trì thực hiện và nâng cao chất lượng cuộc họp giao ban báo chí định kỳ hàng tháng để thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền của Đảng bộ, đồng thời góp phần tích cực đấu tranh phê phán các quan điểm sai trái, thù địch, những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên và đấu tranh có hiệu quả với tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Chú trọng nâng cao chất lượng Giải báo chí về xây dựng Đảng - Giải Búa liềm vàng - năm 2021, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

Thứ tư, nâng cao chất lượng tham mưu của Ban Tuyên giáo các cấp; nâng cao tính thuyết phục và tính chiến đấu, tính hấp dẫn trong công tác chính trị, tư tưởng. Công tác tuyên giáo phải bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy và thực tiễn cuộc sống, kịp thời phát hiện những vấn đề mới nảy sinh; nắm chắc tình hình tư tưởng, tâm trạng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, nhất là trước những vấn đề phức tạp, nhạy cảm…

Thứ năm, tăng cường và chủ động hơn nữa trong tham mưu thực hiện công tác đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ chủ trương, đường lối của Đảng, Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước theo tinh thần Nghị quyết số 35 của Trung ương. Kịp thời củng cố, kiện toàn các Ban chỉ đạo thông tin đối ngoại, Ban chỉ đạo 35, nhóm chuyên gia theo hướng tinh gọn, hoạt động có chất lượng, hiệu quả.

Một mùa xuân mới đang về, mang theo hương sắc mới, những niềm tin và hy vọng mới. Quê hương Bạc Liêu thân yêu đang kỳ vọng vào sự phát triển, bứt phá trên 5 trụ cột kinh tế - xã hội đã xác định. Cùng với sự phát triển đó, ngành Tuyên giáo và những người làm công tác tuyên giáo tỉnh nhà sẽ phát huy cao độ kết quả đạt được, quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc chức năng, nhiệm vụ được giao.

TẠ TRUNG DŨNG - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.