Đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

Huyện Hòa Bình: Chủ động nắm tình hình của tổ chức đảng và đảng viên

Thứ Tư, 26/04/2017 | 15:59 G4T+7

Nhận thức rõ công tác kiểm tra của Đảng có tác dụng thúc đẩy và giáo dục cán bộ, đảng viên làm tròn nhiệm vụ được giao, làm gương tốt cho nhân dân, thời gian qua, các cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra (UBKT) các cấp trong huyện Hòa Bình luôn coi trọng việc lãnh đạo, tổ chức triển khai, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Trung ương có liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát và chỉ đạo cụ thể hóa bằng nghị quyết, chương trình, kế hoạch của cấp mình để tổ chức thực hiện...

Huyện ủy Hòa Bình làm việc với Ban Thường vụ xã Vĩnh Thịnh kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Ảnh: X.T

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, Ban Thường vụ Huyện ủy, từng cấp ủy đã xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Từ đó tập trung lãnh đạo, tổ chức thực hiện toàn diện, đồng bộ nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo hướng có trọng tâm, trọng điểm trên các lĩnh vực, địa bàn có những vấn đề yếu kém, dễ phát sinh tiêu cực.

Từ đầu năm đến nay, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ở huyện đã được tăng cường, chú trọng việc đổi mới về phương pháp theo hướng đảm bảo hiệu lực, hiệu quả. Huyện ủy Hòa Bình chỉ đạo thực hiện quy chế phối hợp giữa UBKT Huyện ủy với các đơn vị có liên quan thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng; thực hiện nghiêm quy trình, quy định về kỷ luật, giải quyết tố cáo, khiếu nại kỷ luật đối với cán bộ. UBKT Huyện ủy đã chủ động tham mưu cho Thường trực Huyện ủy thành lập Tổ kiểm tra việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - quân sự địa phương; thành lập tổ kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng từ năm 2015 - 2017 đối với 7 đảng bộ, chi bộ trực thuộc Huyện ủy; tham mưu giúp cấp ủy và trực tiếp giải quyết xong 4 đơn thư tố cáo đối với 4 đảng viên; thi hành kỷ luật đối với 1 tổ chức đảng và 1 đảng viên…

Tiếp tục thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát năm 2017, từ đây đến cuối năm, UBKT Huyện ủy tập trung tham mưu cho Thường trực Huyện ủy trong việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, yếu kém trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; tiếp tục phân công cán bộ chủ động bám sát địa bàn, lĩnh vực phụ trách, tập trung giám sát tổ chức đảng cấp dưới, cấp ủy viên, cán bộ thuộc diện cấp ủy quản lý trong việc thực hiện nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nguyên tắc tập trung dân chủ và việc giải quyết khiếu nại tố cáo, tập trung vào những lĩnh vực dễ xảy ra tiêu cực, sai phạm như quản lý đất đai, tài chính, tài sản, công tác cán bộ. Góp phần phòng ngừa tiêu cực, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí trong cán bộ, đảng viên. Từ đó nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, tăng cường đoàn kết, thống nhất trong đảng bộ để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương.

XUÂN THƯỞNG

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Trời nắng, gió nhẹ.