Hoạt động tư pháp: Những chuyển biến tích cực

Thứ Hai, 17/07/2017 | 16:21 G7T+7

Thời gian qua, công tác tư pháp của tỉnh Bạc Liêu đã thực hiện khá tốt 9 nhóm nhiệm vụ do Bộ Tư pháp cũng như các yêu cầu, nhiệm vụ mà Tỉnh ủy, UBND tỉnh giao phó.

Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2017 tại điểm cầu Bạc Liêu. Ảnh: K.P

Trong công tác chỉ đạo, điều hành, UBND tỉnh đã ban hành theo thẩm quyền các văn bản chỉ đạo công tác kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) kịp thời, đầy đủ, đúng quy định. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị ngày càng quan tâm chỉ đạo triển khai toàn diện trên các mặt công tác, tổ chức thực hiện từng mặt khá tốt. Nhiều cơ quan, đơn vị đã ban hành đầy đủ các văn bản triển khai thực hiện công tác kiểm soát TTHC đúng theo chỉ đạo của Chính phủ và UBND tỉnh. Hầu hết các sở, ban ngành, UBND cấp huyện đã phân công người đứng đầu trực tiếp phụ trách công tác kiểm soát TTHC đúng quy định. Bên cạnh đó, việc ban hành các quy định về TTHC thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh đã được kiểm soát chặt chẽ đúng theo Nghị định số 63/2010/NĐ-CP. Thông qua việc tự đánh giá tác động đối với TTHC trong dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của các sở, ban ngành và việc góp ý, thẩm định của Sở Tư pháp, đã có một số văn bản quy phạm pháp luật được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp, có tính thuyết phục cao. Tính minh bạch trong công khai TTHC và trách nhiệm giải trình của các cơ quan giải quyết TTHC tiếp tục được cải thiện; việc giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức đã được các cơ quan, đơn vị thực hiện có trách nhiệm, hiệu quả hơn.

Công tác xây dựng, ban hành văn bản  quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh từng bước đi vào nền nếp, các văn bản sau khi ban hành kịp thời điều chỉnh đời sống xã hội, đáp ứng yêu cầu thực tế, đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thống nhất với hệ thống pháp luật, không để xảy ra tình trạng ban hành văn bản có nội dung trái pháp luật hoặc sai thẩm quyền. Hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật được sự quan tâm chỉ đạo của các ngành, các cấp, xem đây là nhiệm vụ quan trọng bên cạnh công tác chuyên môn. Trong đó, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật luôn bám sát nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và nhiệm vụ chuyên môn của từng ngành, từng cấp...

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác tư pháp của tỉnh vẫn còn bộc lộ một số khó khăn, hạn chế. Đáng quan tâm là tổ chức bộ máy, biên chế để thực hiện nhiệm vụ quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật tại Sở Tư pháp chưa được đảm bảo. Công tác pháp chế ở các sở, ngành chưa được bố trí công chức chuyên trách chủ yếu giao cho các đơn vị kiêm nhiệm thực hiện với số lượng công chức hạn chế nên chưa đảm bảo đủ thời gian đầu tư nghiên cứu sâu hơn trong lĩnh vực này. Việc tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật nhiều nơi chất lượng, hiệu quả còn hạn chế; chuẩn tiếp cận pháp luật, hòa giải ở cơ sở, xây dựng và thực hiện quy ước, hương ước chưa đảm bảo... Đây là những vấn đề được ngành Tư pháp tỉnh nhìn nhận và sẽ khắc phục trong thời gian tới.

KIM KIM

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Trời nắng, gió nhẹ.