Cùng bàn luận

Thành quả khẳng định vị thế đất nước

Thứ Sáu, 31/08/2018 | 16:03

Tại cuộc họp Thường trực Chính phủ mới đây đã dự báo toàn bộ 12 chỉ tiêu kinh tế - xã hội (KT-XH) năm 2018 sẽ hoàn thành. Kết quả đó có ý nghĩa rất quan trọng trong năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Kết quả phát triển KT-XH của đất nước những tháng đầu năm 2018, cũng như kết quả thực hiện các chỉ tiêu nghị quyết của các ngành, các địa phương trong nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng càng góp phần củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

Phấn đấu thực hiện đạt các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH 5 năm (2016 - 2020) theo Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, không cho phép chúng ta chủ quan, thỏa mãn dừng lại. Trong dịp kỷ niệm 73 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, bài học vẹn nguyên giá trị luôn nhắc nhở chúng ta là ngay trong chiến thắng đã phải biết nhận rõ những khó khăn, thách thức để vững vàng, bản lĩnh chèo lái con thuyền cách mạng đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

Theo tinh thần đó, tận dụng thời cơ, thuận lợi trong xu thế toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 phát triển mạnh mẽ, phát huy những kết quả thực hiện các chỉ tiêu KT-XH của đất nước thời gian qua, cần tiếp tục phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc, kết hợp với sức mạnh thời đại trong thực hiện công cuộc phát triển. Để làm được điều đó, cần tập trung xây dựng, hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách, xác định rõ chiến lược, sách lược bảo đảm sự phát triển hài hòa giữa các lĩnh vực, các địa phương. Cần kiên quyết thực hiện hiệu quả việc sắp xếp lại bộ máy, tinh giản biên chế, gắn với cải cách chế độ công vụ, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và đổi mới chính sách tiền lương; xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 và 7 (khóa XII). Toàn Đảng, toàn quân, toàn dân nỗ lực phấn đấu hơn nữa để đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững, bắt kịp với nhịp độ phát triển của các nước tiên tiến trong khu vực và trên thế giới.

ĐĂNG HẰNG

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Có mây, ngày nắng, riêng miền Đông có nắng nóng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3.