Nhịp sống đô thị

Ban Tuyên giáo Thành ủy TP. Bạc Liêu:Những thành tích đáng ghi nhận

Thứ Tư, 17/01/2024 | 14:54

Năm qua, Ban Tuyên giáo Thành ủy TP. Bạc Liêu đã tích cực hoàn thành nhiệm vụ được giao. Qua đó, góp phần quan trọng vào việc nâng cao nhận thức, khơi dậy khát vọng cống hiến để tất cả cùng thi đua vì một đô thị văn minh và hiện đại trong tương lai.

Ban Tuyên giáo Thành ủy TP. Bạc Liêu tập huấn nghiệp vụ về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG

Có thể nói, một trong những thành tích đáng ghi nhận trong năm 2023 là Ban Tuyên giáo Thành ủy TP. Bạc Liêu đã làm tốt công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và kịp thời đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Trong đó, cùng với tham mưu kiện toàn Ban Chỉ đạo (BCĐ) 35 của Thành ủy, Tổ thư ký, cộng tác viên tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới, Ban Tuyên giáo Thành ủy còn xây dựng kế hoạch phát động cuộc thi viết bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và thành lập Tổ thẩm định bài viết tham gia cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Cuộc thi đã thu hút hơn 80 bài dự thi và đã lựa chọn được 15 bài viết có chất lượng gửi về BCĐ 35 tỉnh dự thi. Tất cả các tác phẩm được thể hiện với nhiều nội dung, góc nhìn và cả đề xuất các giải pháp trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Từ các tác phẩm này, đã giúp BCĐ 35 Thành ủy nắm bắt kịp thời thực tiễn sinh động, những hạn chế, khó khăn cùng những nhân tố mới trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Đặc biệt, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, kịp thời đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch được Ban Tuyên giáo chỉ đạo quyết liệt và BCĐ 35 Thành ủy đã tạo lập và vận hành trang Fanpage Hương Biển, nhóm Facebook “Tôi yêu tiếng đàn kìm” và 54 nhóm Mocha 35 của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể thành phố và phường, xã.

Cùng với đó, để nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác này, Ban Tuyên giáo Thành ủy đã xây dựng kế hoạch tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ về quản lý và tổ chức hoạt động đấu tranh trên không gian mạng cho cán bộ là BCĐ và đội ngũ cộng tác viên. Nhìn chung, hoạt động của BCĐ 35 Thành ủy ngày càng đi vào nền nếp, chủ động, tích cực và hiệu quả hơn, góp phần quan trọng bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, giữ vững an ninh chính trị, an ninh văn hóa trên địa bàn thành phố.

Đoàn viên - thanh niên tuyên truyền và vận động hộ kinh doanh thanh toán không dùng tiền mặt. Ảnh: T.A

TUYÊN TRUYỀN THEO CHIỀU SÂU

Một kết quả đáng ghi nhận khác là trong năm qua, Ban Tuyên giáo Thành ủy đã tổ chức nhiều đợt sinh hoạt chính trị gắn với đẩy mạnh công tác tuyên truyền theo chiều sâu. Tiêu biểu là tổ chức các lớp triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng về nội dung tác phẩm “kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho hơn 720 lượt người tham dự. Đồng thời, tham mưu cho Ban Thường vụ Thành ủy tổ chức triển khai, quán triệt Kết luận 57 của Bộ Chính trị và triển khai Nghị quyết Trung ương XIII đến cán bộ chủ chốt thành phố, phường, xã bằng hình thức trực tuyến.

Ngoài ra, Ban Tuyên giáo Thành ủy còn chỉ đạo các địa phương và các ngành tập trung tuyên truyền về phát triển du lịch gắn với xây dựng TP. Bạc Liêu trở thành đô thị loại I; tuyên truyền và vận động Nhân dân, doanh nghiệp tham gia chuyển đổi số và các ngành, địa phương tập trung thực hiện tốt công tác cải cách hành chính; tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu…

Song song đó, Ban Tuyên giáo Thành ủy đã chủ động xây dựng chương trình bồi dưỡng, cập nhật thông tin mới phục vụ giảng dạy cho từng loại hình bồi dưỡng. Đồng thời, lồng ghép tuyên truyền kết quả thực hiện Nghị quyết 02 của Tỉnh ủy về “xây dựng TP. Bạc Liêu trở thành đô thị loại I, theo hướng văn minh và từng bước hiện đại” đến học viên. Cũng như đề cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên phải không ngừng phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của TP. Bạc Liêu.

Với việc đẩy mạnh đào tạo, tập huấn và cập nhật kiến thức, Ban Tuyên giáo Thành ủy đã góp phần giúp cán bộ, đảng viên nắm vững những nội dung cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, cương lĩnh, đường lối, quan điểm, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước. Từ đó, nâng cao nhận thức và bản lĩnh chính trị, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, không ngừng củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng đối với cách mạng nước ta trong tình hình mới của cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Ban Tuyên giáo Thành ủy còn cùng với các địa phương quan tâm củng cố, xây dựng và tổ chức bộ máy cán bộ tuyên giáo. Đến nay, số lượng cán bộ làm công tác tuyên giáo của 10 phường, xã là 20 đồng chí, có trình độ chuyên môn đại học và đã được tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ tuyên giáo cơ sở. Ban Tuyên giáo các phường, xã ngày càng được củng cố và kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động, kịp thời tham mưu giúp cho cấp ủy về công tác tuyên truyền thực hiện nhiệm vụ chính trị ở cơ sở…

TÚ ANH

Phát huy thành tích này, năm 2024, Ban Tuyên giáo Thành ủy sẽ tiếp tục theo dõi, nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân, kịp thời báo cáo tham mưu với cấp ủy đảng lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng nhằm tránh phát sinh vấn đề mới gây ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống và xã hội trên địa bàn.

Bên cạnh đó, chủ động tham mưu cho cấp ủy tổ chức học tập, nghiên cứu, tuyên truyền, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương và của Tỉnh ủy đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong thành phố. Tăng cường công tác tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Kết luận 01 của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Phát động cuộc thi viết tìm hiểu chủ đề học tập Bác năm 2023 “Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức chủ động, sáng tạo, trách nhiệm; nói đi đôi với làm; chống tư tưởng trông chờ, ỷ lại”, nhất là phương châm “Tự soi, tự sửa”. Kịp thời thẩm định, trình Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy tuyên dương các gương điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và phát triển kinh tế - xã hội của thành phố trong năm 2024. Cổ vũ, động viên mạnh mẽ các phong trào thi đua yêu nước của các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân, nhằm tăng tốc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng TP. Bạc Liêu trở thành đô thị loại I vào năm 2025, thành phố xanh - sạch - đẹp,  văn minh và từng bước hiện đại.

Tiếp tục tham mưu chỉ đạo chặt chẽ hoạt động của BCĐ 35, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên địa bàn thành phố và tham mưu cho Ban Thường vụ Thành ủy sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị trên địa bàn thành phố. Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của BCĐ, Tổ thư ký, cộng tác viên của BCĐ 35 Thành ủy.

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.